Opotřebení kolejnic v úsecích se směrovými oblouky malého poloměru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá ojetím kolejnic v obloucích malých poloměrů (R < 500 m) na celostátní koridorové trati v úseku mezi stanicemi Blansko a Svitavy . Řeší vliv podélného sklonu trati, směrových poměrů trati a skladby dopravy, zejména směru jízdy, na velikost bočního a svislého ojetí kolejnic. V práci je dále diskutován vliv kolejnicové oceli na výše zmíněné.
The diploma thesis deals with a rail wear in curves with a small radius (R < 500 m), in the national corridor railway, between stations Blansko and Svitavy. The diploma thesis deals with the impact of the track gradient, the horizontal layout of the track, traffic composition, and direction of travel on the size of the horizontal and vertical rail wear. Also, the influence of rail steel grade is discussed in the diploma thesis.
Description
Citation
SCHNEIDER, M. Opotřebení kolejnic v úsecích se směrovými oblouky malého poloměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Libor Ižvolt, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Erik Dušek - tajemník, Ing. Jan Valehrach - člen, doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc. - člen, Ing. Tibor Trnovszký - člen, Ing. Petr Rotschein - člen, Ing. Lukáš Sobotka - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Student Bc. Martin Schneider nejprve prezentoval svoji závěrečnou práci s názvem Opotřebení kolejnic v úsecích se směrovými oblouky malého poloměru. Dále byl přečten posudek vedoucího práce a posudek oponenta. Otázky oponenta: 1) Co je myšleno poznámkou na straně 129 - pod tab. 5.5.1? Jde o nějaký svar s geometrickou anomálií nebo u jiných lomů nivelet svary nejsou? Student za pomocí grafu vysvětlil poznámku v tabulce. 2) Může mít vliv na ojetí i délka zakružovacího oblouku, případně to, jestli je vrcholový nebo údolnicový? Student popsal jaký vliv má délka zaoblení lomu sklonu. Žádný rozdíl mezi dvěma typy oblouků nezjistil. prof. Ižvolt: Jak jste měřili opotřebení? Data byly z měřícího vozu pro železniční svršek, který v úseku měří třikrát ročně. Proč dochází k některým jevům, o kterých jste mluvil? Souvisí to s druhem provozovaných souprav, které byly převážně osobní a proto byl zatížen více vnější kolejnicový pás. Podle jakých kritérií jste volil řešené úseky? Vybíral jsem oblouky s malým poloměrem a s co největším rozdílem dvou podélných sklonů. Proč se více opotřebovávají kolejnice S 49? Nejspíš mají menší trvanlivost, únosnost a jsou menší, takže se více opotřebovávají.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO