Studie rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Veveří

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato práce se zabývá přeložením vedení tramvajové tratě pro linku č. 12 ve městě Brně, z ulice Kounicova, na které je trať vedena nyní, na ulici Veveří, do společného vedení s linkami č. 3 a 11. Navrhovaná trať je vedena v prostoru místních komunikací. V místech křížení ulice Veveří s ulicí Pod Kaštany dojde pomocí tramvajového trojúhelníku k odpojení linky č. 12, která dále povede právě ulicí Pod Kaštany a ulicí Šumavská až k ulici Kounicova, kde dojde k opětovnému napojení na původní trať a zároveň zde bude zřízen další tramvajový trojúhelník, který umožní napojení na uvažované pokračování trati ulicí Šumavská. Součástí práce je návrh konstrukce tramvajového svršku, řešení okolních komunikací a návrh rozmístění zastávek včetně přístupu osob.
This thesis deals with the relocation of the tram line No. 12 from Kounicova to Veveří Street in Brno city. The No. 12 line will run together with lines No. 3 and No. 11. The proposed line is run in the local communications area. At the intersection of Veveří with Pod Kaštany Street, line No. 12 will be disconnected using the tram triangle, then it will run along Pod Kaštany and Šumavská Streets to Kounicova Street, where it will be reconnected to the original line and with the help of another tram triangle there will be a possibility to continue by the planned track along Šumavská Street. The goal of this thesis is to propose a design of tram superstructure construction, provide a solution for surrounding roads and propose the location of stops, including access to them.
Description
Citation
NOVÁKOVÁ, A. Studie rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Veveří [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. - předseda, prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. - místopředseda, Ing. Pavel Kulich - tajemník, Ing. Richard Svoboda, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Říha - člen, Ing. Radim Wrana - člen, Ing. Ondřej Pokorný - člen, Ing. Tomáš Rozbořil - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Studentka obecně seznámila komisi s obsahem a cíli diplomové práce. Dále popsala dopravní situaci na ulicích Veveří a Kounicova. Studentka popisuje základní myšlenky studie a obhajuje konkrétní řešení. Studentka zmiňuje návaznost na právě probíhající studie. Studentka velmi obsáhle reaguje na dotazy oponenta. A uspokojivě obhajuje vlastní postupy řešení. Otázka: Uvažovala jsem rozmístění trakčního vedení? Odpověď: Studentka neřešila v DP vedení trakční vedení, ale navrhuje, jak by bylo řešitelné. Otázka: Diskuse na téma vlivu automobilové dopravy na návrh TT. Odpověď: Studentka operativně reaguje při diskusi s tazatelem. Otázka: Jak bude řešena křižovatka Šumavská/Kounicova z pohledu automobilové dopravy? Odpověď: Studentka danou problematiku neřešila. Problematika je nad rámec DP.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO