Blansko - JOK Masarykova x Sušilova

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této diplomové práce je návrh variant řešení stávající průsečné křižovatky ulic Masarykova, Sušilova a Nádražní ve městě Blansku. Důvodem pro její zpracování je zjištění možnosti výhledového řešení křižovatky. Výstupem práce jsou navržené dvě varianty a jejich porovnání z hlediska kapacitního a dopravního. Práce dále obsahuje vyhodnocení dopravního průzkumu, kapacitní posouzení výhledových intenzit, cenový odhad obou variant a prověření průjezdnosti okružní křižovatky. Navržené varianty zlepšují dopravu v klidu v řešené oblasti.
The subject of the thesis is a design of variants of the solutions of the existing intersection streets of Masarykova, Sušilova and Nádražní in the town of Blansko. The reason for its processing is to find out the possibility of a prospective solution of the intersection. The output of the work is proposed two variants and their comparison in terms of capacity and traffic. The work also contains an evaluation of the traffic survey, capacity assessment of prospective intensities, price estimation of both variants and verification of the passage of the roundabout. The proposed variants improve static transport in the area.
Description
Citation
KOČIŠ, M. Blansko - JOK Masarykova x Sušilova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. - předseda, Ing. Martin Smělý, Ph.D. - místopředseda, Ing. Michal Fischer - tajemník, Ing. Michal Kosňovský, Ph.D. - člen, Ing. Martin Všetečka, Ph.D. - člen, Ing. Petr Smítal - člen, Ing. Ondřej Burian - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student představil komisi téma své projekční diplomové práce. Student prezentoval komisi navržené varianty, které vypracoval v rámci diplomové práce s tím, že ke každé z obou variant student doplnil základní charakteristky, výhody nebo nevýhody a v neposlední řadě student informoval komisi o problematických úsecích, na které narazil během návrhu své DP, a o jejich řešeních. Během své prezentace student seznámil komisi s orientačním odhadem nákladů a s finálním porovnáním obou variant. V neposlední řadě je potřeba vyzdvihnout podrobný průzkum intenzit dopravy, který byl zpracován v rámci diplomové práce. Posudky veducího a oponenta se shodují na velmi dobrém technickém a grafickém zpracování diplomové práce. Na otázky oponenta student odpověděl ku spokojenosti komise. Na otázky komise k diplomové práci odpověděl student s dopomocí. Během obhajoby byl student své technické řešení obhájit.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO