Využití alternativních pojiv do stmelených směsí z recyklátů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na využití stmelených směsí s různými příměsemi pro podkladní vrstvy vozovek pozemních komunikací. První, teoretická část práce se zabývá rešerší dostupné literatury. Věnuje se používaným i netradičním typům pojiv používaných do stmelených směsí. Druhá, praktická část práce se věnuje porovnání 5 stmelených směsí s asfaltovým recyklátem s příměsí umělých vláken, celulózových vláken nebo bez příměsí a 1 směsi vytvořené pouze z drceného kameniva frakce 0/4. Nejprve byly popsány zkušební metody s návrhem složení směsi a popsány jednotlivé použité materiály. V rámci praktické části práce byla zkoušena a stanovena pevnost v prostém tlaku, pevnost v příčném tahu a pevnost v prostém tlaku po vystavení účinkům mrazu. Výsledkem práce je porovnání uvedených směsí mezi sebou a stanovení účinků příměsí na pevnosti v prostém tlaku a příčném tahu.
This diploma thesis is focused to use bonded base layers with different types of admixures for base layers of roads. The first, theoretical part of the work deals with summary of the available literature. Deals with basic and uncoventional type of admixures used for bonded base layers. The second, partical part of the work deals with comparsion of 5 bonded base layers with recycled asphalt with added artifical fibers, cellulose fibers or without admixures and one mixtures created only from First of all is described tesťs methods with design of mixtures and described materials. In the practical part of the work was tested compressive strength, transverse tensile strength and compressive strength after effects of frost. In the end of the work is comparsion all mixtures between themselves and determination effects admixtures on compressive strength and transverse tensile strength.
Description
Citation
JAKUB, T. Využití alternativních pojiv do stmelených směsí z recyklátů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D. - předseda, Ing. Michal Radimský, Ph.D. - místopředseda, Ing. Lucie Kejvalová - tajemník, Ing. Radka Matuszková - člen, Ing. Tomáš Jakl - člen, Ing. Radek Komenda - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Student představil v deseti minutách svoji diplomovou práci Využití alternativních pojiv do stmelených směsí z recyklátů. Jeho projev byl lehce nervózní. Poté zodpověděl na otázky oponenta: Otázka: V kapitole cíle práce diplomant uvádí, že cílem práce je "dostat se na pevnostní třídu C5/6" u navrhovaných stmelených směsí. Podařilo se toho dosáhnout? Splňují navržené směsi požadavky na tuto pevnostní třídu dle ČSN EN 14 227? Odpověď: Student odpověděl bez doplnění komise. Otázka: V kapitole 4.1 diplomant uvádí dva druhy podkladních vrstev (stmelené a nestmelené). Existuje ještě nějaký další druh podkladní vrstvy? Odpověď: Student odpověděl bez doplnění komise. Otázka: V práci postrádám bližší informace o přísadách - umělých a celulózových vláknech. Mohl by je diplomant uvést? Odpověď: Student odpověděl, že se jedná o obchodní tajemství. Dále svoji odpověď rozvedl a uvedl příklady. Otázka: Z kapitoly 9 vyplývá (např. z konstatování "Alternativním pojivem v asfaltovém recyklátu bylo použití vláken Namflex...), že použité přísady (Namflex, celulózová vlákna a vlákna z PET lahví) diplomant považuje za alternativní pojiva do stmelených směsí. Je to tak správně? Odpověď: Student odpověděl bez doplnění komise. Diskuse: Otázka: Jaké jsou vlastnosti asfaltového recyklátu. Zjišťovali jste obsah pojiva? Projevila se vlastnost skelného vlákna ve zkouškách? Odpověď: Student reagoval na dotazy a rozpoutal diskusi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO