Generel bezbariérových tras v Bystřici pod Hostýnem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Hlavním tématem této diplomové práce je vytvoření generelu bezbariérových tras ve městě Bystřice pod Hostýnem. Práce se zabývá seznámením se skupinou osob s omezenou schopností pohybu a orientace a jejich potřeb pro pohodlné a bezpečné využívání pozemních komunikací a veřejných prostranství. Teoretická část diplomové práce je založena na znění vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dále se teoretická část zabývá seznámením se způsobem pohybu a orientace osob s omezenou schopností pohybu a orientace a jejich využívání prvků pro snadnější pěší dopravu ve městě. Následuje praktická část, kde jsou navrženy trasy, které propojují významné objekty občanské vybavenosti ve městě Bystřice pod Hostýnem. Je provedeno zhodnocení současného stavu těchto tras a případné navržení jejich změn tak, aby vyhovovaly vyhlášce č. 398/2009 Sb., a byly co nejvíce bezpečné pro bezbariérové užívání.
The principal theme of this diploma thesis is a development of Generel for barrier-free routes in Bystřice pod Hostýnem. The thesis focuses on familiarization with a group of people with limited movement and orientation abilities, their comfortable and safe usage of road constructions and public spaces. Theoretical interpretation of this diploma thesis is based on the bylaw No. 398/2009 Coll., on general technical requirements ensuring barrier-free use of the buildings. Theoretical part of the thesis continues by familiarization with the way of movement and orientation of people with limited movement and orientation abilities and their use of features used to simplify pedestrian transportation in the city. The practical part of the thesis is focused on development of proposal for routes connecting important objects of civil amenities in the city of Bystřice pod Hostýnem. Practical part also provides valuation of current status of existing routes and their proposed changes to achieve compliance with bylaw No. 398/2009 Coll., to ensure the maximum safety of barrier-free routes in the city.
Description
Citation
BAKALOVÁ, L. Generel bezbariérových tras v Bystřici pod Hostýnem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA - předseda, doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jakub Niedoba - tajemník, Ing. Jakub Niedoba - člen, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - člen, Ing. Richard Svoboda, Ph.D. - člen, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-03
Defence
Během své prezentace s názvem "Generel bezbariérových tras v Bystřici pod Hostýnem" diplomantka pohovořila o bezbariérových trasách, nejčastějších problémech na trasách, komunikaci a spolupráci s nevidomými a návrhu řešení problému na trasách. Práce byla obhájena výstižně a srozumitelně. Poté byly položeny dotazy oponenta diplomové práce Ing. Michala Radimského Ph.D. : 1) Z jakého důvodu někdy volíte signální pás vedoucí k varovnému pásu u okraje chodníku a někdy v prostředku chodníku? 2) Které z chyb, jež jste ve městě objevila považujete za nejvíce nebezpečné pro skupinu osob s omezenou schopností pohybu a orientace? Následovaly dotazy členů komise: Ing. Richard Svoboda, Ph.D.: 1) Dá se změnit Vaše řešené trasu tak aby nedošlo k absenci chodníků a ostatním problémům? 2) Ve svém projevu jste zmiňovala že na podzim bývá na trase listí, jak to vypadá v zimním období? 3) Mohu se zeptat jak vyhojuji vaše trasy osobám které mají omezený pohyb? doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.: 1) Kolik má Bystřice pod Hostýnem obyvatel a kolik z toho jich je indisponováno? 2) Jak moc jste spolupracovala s Městským úřadem Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA: 1) Jaké řešení by jste navrhovala ke zlepšení situace v místech pro přecházení které jsou na trasách nevhodné? 2) Kde by jste doporučila umísťovat "majáčky" pro nevidomé Ing. Radim Kolář, Ph.D.: 1) Zkoušela jste zkalkulovat kolik by stály stavební úpravy aby byly trasy vyhovující? Ing. arch. Jan Májek, Ph.D.: 1) Zabývala jste se materiálovým řešením bezpečnostních prvků a také jaké materiály by jste volila v historických centrech měst ? Otázky bylo zodpovězeny jasně a bez váhání.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO