Řešení vybraných detailů betonových konstrukcí vyztužených kompozitní výztuží

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V této diplomové práci bylo cílem experimentálně zjistit a popsat chování betonových desek při protlačení. Experimentálně byly zkoušeny celkem čtyři betonové desky s různým způsobem vyztužení. Díky reálným zkouškám bylo možné pozorovat rozdílné chování mezi ocelovou a FRP výztuží, případně vliv přidání FRP smykových třmínků na celkovou únosnost. Pro návrh experimentu byly provedeny úpravy stávajících vztahů pro stanovení únosnosti v protlačení tak, aby mohly být aplikovány pro podélnou a smykovou FRP výztuž. V předběžném návrhu byly také použity stávající návrhové přístupy pro stanovení únosnosti v protlačení s FRP výztuží. Pro odhad chování zkušebních vzorků byla pro jednotlivé vzorky provedena nelineární analýza v softwaru Aténa. Po zatěžovacích zkouškách bylo provedeno srovnání jednotlivých návrhových přístupů a chování nelineárního modelu se skutečným vzorkem. V praktické části této diplomové práce byl proveden návrh a posouzení lokálně podepřené stropní desky s požadavkem na nemagnetickou výztuž.
The aim of this master thesis is to explore and describe behavior of slab in punching shear. In total four concrete slabs were experimentally tested; each being reinforced differently. Using real experiments, there was a possibility to observe different behavior of steel and FRP reinforcement, eventually even the effect of adding FRP stirrups on load-bearing capacity. For the purpose of experimental testing design, currently placed formulas used to determine punching shear capacity were adjusted for application on longitudinal and shear FRP reinforcement. Atena software was used to approximate behavior of specimens by performing a nonlinear analysis. After the results of loading tests were obtained, next step was the comparison of design approaches and comparison of behavior of nonlinear model to a real specimen. In practical part, design of locally supported slab with requirement of non-magnetic reinforcement took place.
Description
Citation
VAŠÁTKO, D. Řešení vybraných detailů betonových konstrukcí vyztužených kompozitní výztuží [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. - předseda, Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Januš - tajemník, Ing. Pavlína Zlámalová - tajemník, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen, Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - člen, Ing. Ondřej Januš - člen,
Date of acceptance
2022-02-03
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce před komisí a následně reagoval na otázky oponenta. Dotazy k diplomové práci: Ing. Zlámal: Jak jste vyřešil nesoulad v návrhu mezi normami CSA a ACI v porovnání s ČSN? Jakou hodnotou FRP výztuže byla uvažována tahová pevnost? - student odpověděl Ing. Zlámal: Jak byly modelovány třmínky v software ATENA? -student odpověděl Ing. Šimůnek: Jak byla uvažována dlouhodobá pevnost GFRP výztuže? - student odpověděl doc. Laníková: Jak bylo řešeno kotvení kompozitní výztuže případně její ohyby? - student odpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO