Využití vnitřní kompozitní výztuže při návrhu odolných betonových konstrukcí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá zpracováním způsobu stanovení smykové únosnosti betonových konstrukcí vyztužených kompozitní výztuží, při namáhání posouvající silou, dle pěti různých návrhových přístupů. Teoretická část práce je úzce navázána na výzkumný projekt FW01010520 – „Vývoj ohýbané kompozitní výztuže pro environmentálně exponované betonové konstrukce“, který je realizován na ústavu Betonových a zděných konstrukcí, Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně. Projekt řeší smykovou únosnost betonových nosníků vyztužených ocelovou a kompozitní výztuží v různých kombinacích. Následně jsou porovnány výsledky únosnosti získané v rámci projektu s hodnotami získanými pomocí výpočtů dle řešených návrhových přístupů a výpočetního softwaru Atena Science. Druhou částí diplomové práce je statický návrh a posouzení konstrukce kobky. Kobka je navržena jako prostor uvnitř zdravotnického objektu, sloužící k umístění magnetické rezonance a z toho důvodu je vyztužena nemagnetickou kompozitní výztuží.
The diploma thesis deals with processing of determining the shear strength of concrete structures reinforced with composite reinforcement, subjected to shear force, according to five different design approaches. The theoretical part of the thesis is closely related to the project FW01010520 - "Development of bent composite reinforcement for environmentally exposed concrete constructions", which is realized at the Institut of Concrete and Masonry Structures, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. The project deals with the shear strength of concrete beams reinforced with steel and composite reinforcement in various combinations. Then the load-bearing results gained within the project are compared with the values obtained by calculations according to the solved design approaches and computer software Atena Science. The second part of the diploma thesis deals with the static design and assessment of the cell structure. The cell is designed as a room inside of the medical building, where is placed device of magnetic resonance which is the reason why the cell is reinforced with non-magnetic composite reinforcement.
Description
Citation
KORIŤÁKOVÁ, M. Využití vnitřní kompozitní výztuže při návrhu odolných betonových konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - předseda, doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda, Ing. Dorde Čairović - tajemník, Ing. Jakub Venclovský - tajemník, doc. Ing. David Lehký, Ph.D. - člen, Ing. Jan Koláček, Ph.D. - člen, Ing. Dorde Čairović - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Studentka prezentovala výsledky své diplomové práce před komisí a následně reagovala na dotazy oponenta. Následně kladli dotazy členové komise: docent Klusáček: Kritéria dosažení mezních stavů, popis porušení. Studentka zodpověděla. docent Nečas: Rozdíly výsledků zatěžovacích zkoušek a návrhových modelů, důsledky. Studentka zodpověděla s dopomocí. docent Klusáček: Monocyklické a multicyklické zatěžování, rozdíly. Studentka zodpověděla. doktor Koláček: Upřesnění modelu v prostředí ATENA. Studentka zodpověděla. docent Lehký: Soudržnost betonu a ocelové/GFRP výztuže. Studentka zodpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO