Městský most v Povážské Bystrici

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Náplní diplomové práce je návrh městského mostu v Považské Bystrici. Ze tří možných variant byla vybrána varianta reprezentující zavěšený most-extradosed o 4 polích. Tato varianta byla podrobně zpracována v rámci diplomové práce. Návrh a posouzení bylo provedeno na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle platných evropských norem. Výpočetní model byl zpracován v programu Midas Civil v podélném směru a ve Scia Engineer v příčném směru. Posudky jsou provedeny ručně. Součástí práce jsou podrobné výkresy a vizualizace.
The content of the diploma thesis is design urban bridge in Považská Bystrica. From three possible options was selected one, which represents cable stayed bridge-extradosed with four spans. This selected option was elaborated in detail in this diploma thesis. Design procedures and assessments were performed to comply with ultimate limit state and serviceability limit state according to valid europeans standarts. The calculation model was performed in program Midas Civil in logitudinal axis and in SCIA Engineer in transversal axis. Structural assessment were done manually. The part of the diploma thesis are detailed drawings and visualizations.
Description
Citation
KAUT, T. Městský most v Povážské Bystrici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - předseda, doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Šimek - tajemník, Ing. Adam Svoboda - tajemník, doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc. - člen, Ing. Jiří Strnad, Ph.D. - člen, Ing. Adam Svoboda - člen,
Date of acceptance
2022-02-03
Defence
Student odprezentoval svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: doc. Salajka Jak jste určil výšku pylonu? Student odpověděl. Jaký mají vliv závěsy na založení pylonu? Student odpověděl. doc. Klusáček Jakým způsobem je chráněn předpínací systém? Student odpověděl. Byla řešena fáze výměny předpínacích lan v závěsu tak, jak to umožňuje navržený systém? Student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO