Bytový dům v proluce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem monolitické železobetonové konstrukce vícepodlažního bytového domu situovaného v proluce. Založení je navrženo na základové desce podporované piloty, která je spolu se stěnami v 1.PP provedena jako vodonepropustná betonová konstrukce. Jedná se o obousměrný stěnový konstrukční systém, provedený v kombinaci zdiva a železobetonu. Konstrukce byla posouzena na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Vzhledem k požadavku na vodonepropustnost, byl proveden návrh výztuže na nesilové účinky v raném stádiu. Součástí práce jsou výkresy tvarů a výztuže.
The diploma thesis is focused on design of a monolithic reinforced concrete structure of an apartment building situated in a gap site. The foundation is designed on a foundation slab supported by piles, which together with the walls in the basement are made as a waterproofness concrete structure. It is a two-way wall construction system, made in a combination of masonry and reinforced concrete. The structure was assessed for the ultimate limit state and the serviceability limit state. Due to the requirement for waterproofness, the reinforcement was designed for non-force effects at an early stage. The work includes drawings of shapes and reinforcement.
Description
Citation
DOUPOVEC, V. Bytový dům v proluce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. - předseda, doc. Ing. František Girgle, Ph.D. - místopředseda, Ing. Vojtěch Kostiha, Ph.D. - tajemník, Ing. Ondřej Šimek - tajemník, prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. - člen, doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - člen, Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - člen, Ing. Vojtěch Kostiha, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student představil svoji diplomovou práci komisi ve formě prezentace. Následně reagoval na otázky, či připomínky oponenta práce. Dotazy komise k obhajobě závěrečné práce: 1) Při dané výšce základové desky, jaký vliv z hlediska namáhání měl vývin hydratečního tepla? (dotaz: prof. Štěpánek) - student odpověděl správně 2) Jak velký byl rozdíl teplot? (dotaz: prof. Keršner) - student odpověděl správně 3) Jakým způsobem zohledňujete tuhost základové desky při spolupůsobení s pilotami? Jak jste určil tuhost pilot? (dotaz: doc. Girgle) - student odpověděl 4) Jaké jste připustil sednutí pilot, resp. objektu, s ohledem na umístění stavby v zástavbě? (dotaz: doc. Girgle) - student odpověděl 5) Vzhledem k uvažované vysoké tuhosti polit, je nutné ponechávat tloušťku desky 400 mm? (dotaz: doc. Girgle) - student odpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO