Předpjatý dálniční most

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem spojité předpjaté mostní konstrukce převádějící dálnici D56 na obchvatu města Frýdek-Místek. Most přemosťuje místní vodoteč řeku Olešná, ulice Příborská a silnice II/473. Byly navrženy tři studie, z nichž byla vybrána a podrobně zpracována varianta dvoutrámové spojité předpjaté monolitické desky. Statický model a výpočet jeho vnitřních sil probíhalo v programu SCIA Engineer 20.0. Výpočet je proveden podle platných norem, mezních stavů, která zahrnuje i vlivy výstavby. Práce obsahuje i podrobnou výkresovou dokumentaci.
The diploma thesis deals with the design of a continuous prestressed bridge structure transferring the D56 motorway on the Frýdek-Místek bypass. The bridge bridges the local watercourse of the river Olešná, Příborská street and road II / 473. Three studies were proposed, from which a variant of a two-beam continuous prestressed monolithic slab was selected and elaborated. The static model and calculation of its internal forces took place in the program SCIA Engineer 20.0. The calculation is performed according to valid standards, limit states, which also includes the effects of construction. The work also contains detailed drawing documentation.
Description
Citation
BLAHA, M. Předpjatý dálniční most [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - předseda, doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda, Ing. Dorde Čairović - tajemník, Ing. Jakub Venclovský - tajemník, doc. Ing. David Lehký, Ph.D. - člen, Ing. Jan Koláček, Ph.D. - člen, Ing. Dorde Čairović - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce před komisí a následně reagoval na připomínky oponenta. Následně kladli dotazy členové komise: docent Klusáček: Protažení předpínací výztuže. Student zodpověděl s dopomocí. doktor Koláček: Ztráty při předpínání. Student zodpověděl s dopomocí. docent Klusáček: Problematika kotvení při předpínání. Student zodpověděl s dopomocí. docent Nečas: Ujasnění prutového modelu. Student zodpověděl s dopomocí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO