Studium vlivu organických vláken na požární odolnost betonu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na aktuální problematiku chování betonu při zatížení vysokými teplotami. V teoretické části je provedena a shrnuta rešerše poznatků o změnách v betonu, které probíhají při vystavení teplotnímu zatížení, které simuluje působení požáru. Důležitá je také sumarizace změn jednotlivých složek, které jsou použity pro výrobu betonu. Tato práce popisuje rovněž vliv vysokých teplot na mechanické a fyzikální vlastnosti. Jsou zde uvedeny informace o nejpoužívanějších vláknech a jejich funkce v betonu. Důraz je kladen na popsání možnosti používání recyklovaných vláken z PET nebo celulózy z důvodu pozitivního ekologického dopadu. V experimentální části jsou navrženy receptury s různými druhy a množstvím vláken. Předmětem výzkumu bylo určit, jak jednotlivé druhy a množství vláken ovlivňují fyzikálně mechanické vlastnosti betonu a jejich vhodnost pro použití do vysokých teplot. Bylo provedeno i mikroskopické snímání a studování změn ve struktuře betonu.
The master thesis is focused on current issues of concrete behaviour under high temperatures. In the theoretical part, a search of knowledge about changes in concrete, which take place when exposed to thermal loads, which simulates the effect of fire, is performed, and summarized. It is also important to summarize the changes in the individual components that are used to produce concrete. This work describes the effect of high temperatures on mechanical and physical properties as well. There is an information about the most used fibres and their function in concrete. Emphasis is placed on describing the possibility of using recycled PET or cellulose fibres due to the positive environmental impact. In the experimental part, recipes with different types and amounts of fibres are proposed. The subject of the research was to determine how individual types and amounts of fibres affect the physical mechanical properties of concrete and their suitability for use at high temperatures. Microscopic scanning and study of changes in the structure of concrete was also performed.
Description
Citation
KLOBÁSA, J. Studium vlivu organických vláken na požární odolnost betonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. Jiří Lerch - předseda, Ing. Michal Holák - místopředseda, Ing. Jindřich Melichar, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c. - člen, doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. - člen, doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. - člen, doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - člen, Ing. Martin Sedlmajer, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Připomínky v hodnocení vedoucího i posudku oponenta byly vysvětleny ke spokojenosti komise. Ing. Holák: Jsou mikroskopické fotky ze stejných míst na vzorcích? Jaké poznatky navrhujete využít v praxi? Ing. Lerch: Proč jste nepoužil cement s přídavkem popílku nebo strusky? Doc. Žižková: Jaké byly zatěžovací teploty? Doc. Bydžovský: Jak jste nabyl poznatku, že celulózová vlákna napomáhají samoošetřování? Otázky členů komise byly zodpovězeny k jejich spokojenosti.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO