Studium vlastností FRP kompozitních materiálů pro vyztužování betonu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá studiem ohýbaných FRP výztuží. Popisuje způsob výroby ohýbaných FRP výztuží, příklady aplikace FRP výztuží v konstrukcích a zmiňuje agresivní vlivy ovlivňující trvanlivost FRP výztuží. Dále je navržen experiment pro sledování změn u přímých a ohýbaných FRP výztuží uložených ve vodním prostředí při 20 °C a alkalickém prostředí při 20 °C a 40 °C. Výstupem diplomové práce je vyhodnocení změn mechanických vlastností a trvanlivost. Stav FRP výztuží je dokumentován pomocí optické a elektronové mikroskopie.
The diploma thesis aims to analyze bent FRP reinforcements. It describes the method of production of bent FRP reinforcement, examples of application of FRR reinforcement in structures and mentions aggressive influences influencing the durability of FRP reinforcement. Furthermore, an experiment is proposed to monitor changes in straight and bent FRP reinforcement stored in an aqueous environment at 20 °C and an alkaline environment at 20 °C and 40 °C. The output of the diploma thesis is the evaluation of changes in mechanical properties and durability. The condition of the FRP reinforcement is documented using optical and electron mocroscopy.
Description
Citation
BLAHOVÁ, A. Studium vlastností FRP kompozitních materiálů pro vyztužování betonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. Vít Petránek, Ph.D., MBA - předseda, Ing. Martin Luňáček, Ph.D., MBA - místopředseda, Ing. Klára Křížová, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. - člen, prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. - člen, doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. - člen, doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D. - člen, Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen, Ing. Martin Sedlmajer, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Připomínka v posudku oponentka práce byla vysvětlena ke spokojenosti komise. prof. Fridrichová - Při jakém zvětšení byla provedena elektronová mikroskopie? Jakým způsobem byl proveden odběr pro elektronovou mikroskopii? Ing. Luňáček - Je zastoupena produkce FRP vyztužení v České republice? Jak je zabezpečeno zamezení vzniku mikrotrhlin při řezání FRP? Studentka výborně reagovala a zaujímala své stanovisko ke všem připomínkám k předložené DP od oponenta i členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO