Panelové sídliště Brno Bohunice - veřejný prostor a jeho udržitelnost

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá brněnským sídlištěm Bohunice, které bylo vystavěno v letech 1972 – 1989. Konkrétně je pozornost zaměřena na veřejný prostor mezi ulicemi Moldavská a Ukrajinská. Teoretická část diplomové práce shrnuje historii panelových sídlišť od jejich vzniku až po současnost. Dále se zabývá veřejným prostorem a regenerací panelových sídlišť, popisem sídliště Bohunice a jeho stručným vývojem. Praktická část je zaměřena na urbanistickou analýzu zvoleného prostoru, na jejímž základě je vytvořen urbanistický koncept regenerace vymezeného území. Cílem návrhu je vytvoření funkčních a udržitelných veřejných prostranství v prostoru panelového sídliště Bohunice. Tato práce by se v ideálním případě mohla stát podkladem i impulsem k regeneraci veřejných prostorů sídliště Bohunice i ostatních panelových sídlišť v České republice. Cílem je představit komplexní problematiku veřejných prostor panelových sídlišť a možnosti jejich zlepšení.
This Diploma Thesis deals with the panel housing estate Brno Bohunice built in 1972 – 1989. A special attention is devoted to public space between the Moldavska and Ukrajinska streets. The theoretical part of the diploma thesis outlines the history of panel housing estates from their inception to the present. Further, it deals with public space and regeneration of panel housing estates. There follows an overview of the panel housing estate Bohunice and its brief development. The practical part focuses on an analysis of the selected area. On this basis the urban concept of regeneration of the defined area is articulated. The aim of the proposal is to create functional and sustainable public space in the area of the panel housing estate Bohunice. Ideally, this work could become a basis and impulse for the regeneration of public spaces in the Bohunice housing estate, as well as in other panel housing estates in the Czech Republic. The aim of the thesis is to outline the complex issues of public spaces of panel housing estates and the possibilities of their improvement.
Description
Citation
SPILKOVÁ, K. Panelové sídliště Brno Bohunice - veřejný prostor a jeho udržitelnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. František Kuda, CSc. - předseda, doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ing. Kristýna Hrabová - tajemník, Ing. Ing. Kristýna Hrabová - člen, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - člen, doc. Ing. Michal Kriška, Ph.D. - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-03
Defence
Během své prezentace s názvem "Panelové sídliště Brno Bohunice - veřejný prostor a jeho udržitelnost" pohovořila o vybrané lokalitě, následoval popis metodiky řešení. Následovala analýza dopravy řešeného území a dalších. V závěru studentka navrhla nové řešení prostoru. Na závěr porovnala návrh se současným stavem. Dále byly položeny otázky oponenta Ing. Jana Tichého: 1) Proč autorka považuje vysoké stromy u panelových domů za slabou stránku? 2 Je ulice Moldavská skutečné komunikací kategorie D1? Jaká jsou kritéria pro zařazení komunikace do této kategorie a jak se projevují na příslušném SDZ a stavebním řešení? 3) Popište rozdíl mezi pozitivně a negativně definovaným tvarem veřejného prostoru včetně příkladů. Jak je definován prostor v analyzovaném území? Studentka na otázky odpověděla. Následovaly dotazy členů komise: doc. Ing. František Kuda, CSc. Přemýšlela jste i o bezbariérových trasách? Vyjmenujte oblasti udržitelnosti. Hospodaření s dešťovou vodou ve Vámi vybrané lokalitě. Kategorie A a B v dopravě. Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. Sociální změny v oblasti panelových sídlišť. Ing. Lucie Vaňková, Ph.D. Máte s Vaším návrhem nějaké ambice? Studentka na otázky částečně odpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO