Stabilizace břehu zatopené pískovny u Hulína

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce posuzuje současný stav štěrkopískovny Hulín a věnuje pozornost abrazí silně porušeným břehům nádrže. Pomocí návrhu vhodné biotechnické stabilizace dojde k zabránění ústupu břehové čáry na zájmovém úseku. Základem pro zpracování odpovídajících návrhů stabilizace břehů jsou výsledky dosažené využitím modifikované metody stanovení abrazní terminanty. Jednotlivé zpracované varianty řešení sanace břehu kladou důraz na využití vegetačního doprovodu, zvláště pak vhodných břehových porostů pro zajištění stability břehů a ochrany proti vzniku abraze.
The diploma thesis assesses the current state of the Hulín gravel and sand plant and pays attention to abrasions of severely damaged banks of the reservoir. With the help of the design of a suitable biotechnical stabilization, the receding of the shoreline in the section of interest will be prevented. The basis for the processing of appropriate bank stabilization proposals is the results achieved using a method of determining shore retreat. The individual developed variants of the bank remediation solution emphasize the use of vegetation support, especially suitable bank stands to ensure the stability of the banks and protection against abrasion.
Description
Citation
TOMŠEJ, L. Stabilizace břehu zatopené pískovny u Hulína [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. - předseda, doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D. - místopředseda, Ing. Šimon Pospíšilík - tajemník, Ing. David Duchan, Ph.D. - člen, Ing. Petr Holomek - člen, Ing, Tomáš Roth - člen, doc. Ing. Jana Pařílková, CSc. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Po přečtení posudků vedoucího a oponenta práce studenta odpověděl na dotazy uvedené v posudcích. V rámci rozpravy byly položeny studentovi následující dotazy: - Z jakého důvodu se bude provádět stabilizace abrazních srubů? - Jak finančně náročné budou navrhované úpravy? - Vyvětlete pojem nejčetnější hadina? Jak jste ji získal? - Jaký bude účinek výhonů v případě jiného, než uvažovaného hlavního směru větru? - Zaznamenal jste rozměr vln od lodní dopravy, rozdíl oproti větrovým vlnám? - Měl jste informace o tvaru dna zkoumané nádrže? - Jaký způsobem bude využívána lokalita z hlediska rekreace? - Jaký je stav okolí nádrže? Student odpověděl na všechny uvedené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO