Stanovení Q/h charakteristiky přelivů stavidlové komory ČOV Brno-Modřice v podmínkách nedokonalého proudění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce se zabývá měřením, zpracováním a analýzou Q/h charakteristiky stavidlové komory čistírny odpadních vod na fyzikálním hydraulickém modelu v podmínkách ovlivnění přepadového jevu hladinou dolní vody. Na základě dosažených výsledků je v prostoru stavidlové komory navržen měřicí systém pro měření průtoku a průtočného množství odlehčovaných vod do řeky Svratky. Měření na modelu byla provedena v prostorách Laboratoře vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně autorem této práce. Výsledkem diplomové práce je vývojový diagram popisující postup výpočtu stanovení okamžitého průtoku, na jehož základě byl realizován nový software vyhodnocovací jednotky měřicího systému.
The work deal with the measurement, processing and analysis of Q/h characteristics of the sluice chamber in the wastewater treatment plant on a physical hydraulic model in the conditions of influencing the overflow phenomenon by the groundwater level. Based on the achieved results, a measuring system has been projected in the area of the sluice chamber to measure the flow and flow rate of lightened water into the Svratka river. The measurements on the model were performed in the premises of the Laboratory of water Management Research of the Institute of Water Structures of the Faculty of Civil Engineering of Brno University of Technology by the author of this work. The results of the diploma thesis is a flow chart describing the calculation procedure used to determine the immediate flow, on the basis of which a new software of the evaluation unit of the measuring system was realized.
Description
Citation
ŠKRANCOVÁ, M. Stanovení Q/h charakteristiky přelivů stavidlové komory ČOV Brno-Modřice v podmínkách nedokonalého proudění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur - předseda, doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D. - místopředseda, Ing. Hana Uhmannová, CSc. - tajemník, Ing. Iva Jelínková - člen, Ing. Jiří Hodák, Ph.D. - člen, Ing. Miroslav Špano, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Studentka seznámila komisi s obsahem své magisterské práce. Po přečtení posudků vedoucího a oponenta práce studentka odpověděla na dotazy uvedené v posudcích. V rámci rozpravy byly položeny studentovi následující dotazy: - ovlivnění měření přepadu na stavidlovém a tabulovém uzávěru, ovlivnění měření dolní vodou - ověření stanovených stavů na reálném díle a shoda s modelovým měřením - při jakých průtocích v řece Svratce dochází k ovlivnění odlehčení. Studentka odpověděla na všechny uvedené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO