Spracovanie meraní s rôznou mierou neistoty

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-02-03
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
V geodetickej praxi sa často stretávame s tým, že na bodoch geodetickej siete potrebujeme vykonať rôzne druhy geodetických meraní (z hľadiska meračských postupov aj presnosti) a v rámci procesu spracovania ich vhodne kombinovať. Najčastejšie používaná metóda najmenších štvorcov je síce jednoduchá, ale v rámci postupu spracovania kombinuje danú apriórnu presnosť meraní (jednotlivých meraní aj ich skupín) spolu s meraniami samotnými. V prípade, že apriórna presnosť jednej metódy (resp. skupiny meraní), je výrazne nadhodnotená, resp. podhodnotená voči inej metóde (skupine meraní), výsledok až tak neodzrkadľuje realitu. Metóda odhadu variančných komponentov je jedna z metód, ktorá ukazuje, ako sa s takouto situáciou vysporiadať.
In geodetic practice, we often encounter the fact that at the points of the geodetic network we need other types of geodetic measurements (in terms of measurement procedures and accuracy) and it is appropriate to combine them within the processing process. The most commonly used method of least squares is simple, but within the processing process it combines the given a priori accuracy of measurements (individual measurements and their groups) together with the measurements themselves. If the a priori uncertainty of one method (or group of measurements) is significantly overestimated, resp. underestimated against another method (group of measurements), the result does not reflect reality. The method of estimation of variance components is one of the methods that shows how to deal with such a situation.
Description
Citation
Družicové metody v geodézii a katastru 2022, s. 88-92. ISBN 978-80-86433-77-6.
http://geodesy.fce.vutbr.cz/konference/gnss-seminar/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Citace PRO