Analýza dopravního uzlu s využitím simulačních nástrojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V roce 2018 byla Kanceláří architekta města Brna připravována ideová urbanistická soutěž, která nastínila směr celkového řešení Mendlova náměstí. Vítězný návrh zakládá na celkové změně organizace dopravy. Záměrem bylo tedy naplánovat revitalizaci zároveň s připravovanou opravou parovodu, která bude probíhat od dubna do září roku 2021. A jako by tomu osud chtěl rok 2021 je výročím 200 let od narození J. G. Mendela – zakladatele genetiky po kterém je náměstí pojmenováno. Cílem revitalizace je minimalizovat neatraktivitu a nefunkčnost prostoru. Tímto způsobem výrazně změnit komfortní podmínky přestupního uzlu. Cílem této diplomové práce je rozklíčování kritických míst z pohledu pěší dopravy a následně stanovit efektivní kroky vedoucí k jejich optimalizaci. Dále se práce zabývá novým oborem Smart City a jeho využitím pro sběr experimentálních dat, které by byly možné využít ke zlepšení vstupních dat při tvorbě numerických modelů veřejných prostorů.
In 2018, the City Architect's Office prepared an idea urban design competition that outlined the direction of the overall solution of Mendl Square. The winning proposal is based on an overall change in transport organisation. The intention was therefore to plan the revitalization at the same time as the planned repair of the steam pipe, which will take place from April to September 2021. And as if fate wanted it 2021 is the anniversary of 200 years since J. G. Mendel – the founder of genetics, after whom the square is named. The aim of revitalization is to minimize the unattractiveness and dysfunction of the space. In this way, significantly change the comfortable conditions of the transfer node. The aim of this thesis is to break down critical points from the point of view of pedestrian traffic and subsequently to establish effective steps leading to their optimisation. The thesis also deals with the new Smart City field and its use for the collection of experimental data that could be used to improve input data in the creation of numerical models of public spaces.
Description
Citation
NIKOLOV, D. Analýza dopravního uzlu s využitím simulačních nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. František Kuda, CSc. - předseda, doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ing. Kristýna Hrabová - tajemník, doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D. - člen, Ing. Richard Svoboda, Ph.D. - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, Ing. Dušan Hradil - člen,
Date of acceptance
2021-02-04
Defence
Student Bc. Daniel Nikolov během své prezentace s názvem „Analýza dopravního uzlu s využitím simulačních nástrojů“. Student pohovořil o cílech práce, o získání vstupních dat. U každého modelu popsal stávající stav a návrh revitalizace, následoval popis optimalizací kritických míst. V závěru prezentace student zhodnotil účinnost numerických modelů. Dále byly položeny otázky oponenta Ing. Josefa Pláška, Ph.D.: 1. Uveďte, jaké idealizace výpočetního modelu (např. geometrické, okrajové podmínky apod.) jsou v numerické simulaci uplatněny. 2. Jakým způsobem je v numerickém modelu zohledněn vliv příjezdu/odjezdu davu lidí hromadným dopravím prostředkem? Student na všechny dotazy bezproblémově odpověděl. Následovaly dotazy členů komise: doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. Čerpal jste z nějakých již zveřejněných prací o simulaci na Mendelově náměstí. Proč jste simulaci prováděl na stávajícím stavu? doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D. Jak probíhá vyhodnocení záznamů z kamer. Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Vy jste pracoval se vstupy a na základě toho navrhujete lepší řešení - využití kamer atd.? Cesta kterou jste vybral jako nejužívanější se nejeví jako úplně bezpečná, proč jste vybral zrovna tuto variantu. Graf rychlostí chodců. Modely nemají výškové úrovně, jak jste to tedy řešil? Student na dotazy odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO