2007

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Analýza spánkového EEG
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Sadovský, Petr; Rozman, Jiří
  Práce se zabývá analýzou a zpracováním spánkových signálů EEG. Problematika, která je v ní zpracována se dá rozdělit do několika hlavních oblastí. První oblast se věnuje analýze signálů EEG metodou nezávislých komponent. Na základě specifikace této metody analýzy je navržen a popsán lineární model vzniku signálů EEG. Dále je podrobně rozpracováno posouzení podmínek, za kterých jsou informace získané analýzou platné. Další část se věnuje využití metody nezávislých komponent k odstranění nedeterministických artefaktů ze signálů EEG. Druhou hlavní oblastí je analýza stacionarity spánkových signálů EEG, hledání stacionárních úseků signálů a analýza statistických vlastností těchto stacionárních úseků. Další oblast je zaměřena na spektrální analýzu spánkových signálů EEG. V této oblasti jsou analyzovány děje, které se podílí na vzniku konkrétních spekter signálů EEG. Je zde také provedena analýza stochastických signálů, které jsou nedílnou součástí záznamu signálů EEG. Poslední oblast je zaměřena na eliminaci přechodných dějů, které vznikají při filtraci krátkých úseků signálů EEG na jeho začátku.
 • Item
  METODY MĚŘENÍ ULTRAKRÁTKÝCH NEPERIODICKÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH IMPULSŮ
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Drexler, Petr; Fiala, Pavel
  Práce se zabývá problematikou měření jednorázových dějů v pulsním mikrovlnném generátoru. V práci je proveden rozbor metod pro měření průběhů pulsních napětí a proudů a elektromagnetických pulsů. Jsou navrženy nové přístupy aplikace měřicích metod pro měření jednorázových dějů. Teoreticky jsou analyzována vhodná uspořádání senzorů. Vybraná magneto-optická měřicí metoda je experimentálně realizována. Na základě získaných výsledků je navržen optovláknový magneto-optický senzor pulsního proudu. Pro měření okamžitého výkonu a energie elektromagnetického pulsu byl navržen, realizován a testován kombinovaný kalorimetrický senzor.