2012

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Nové digitální metody v procesu architektonického navrhování
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Sirotek, Adam; Makovský, Zdeněk; Bečička, Jiří; Ing.arch.Aleš Student; Koutný, Jan
  Tématem této dizertační práce jsou digitální metody v procesu architektonického navrhování, jejich analýza vývoj a aplikace. Tato práce popisuje teoretická východiska užitečná k vytváření nových digitálních metod, systematicky popisuje existující metody a analyzuje jejich použití na různých projektech. V práci je popsán vývoj vlastních metod a ukázka jejich aplikací.
 • Item
  Management postindustriálního vývoje
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Pokorný, Filip; Havliš, Karel; Tušer, Jaroslav; Pech, Zbyněk; Koutný, Jan
  Tématem této práce je “Management postindustriálního vývoje”. Cílem práce je nalezení podpůrných prostředků pro rozvoj postindustriálního území v ČR. Tyto podpůrné prostředky byly hledány v zemích EU, které mají bohaté zkušenosti s regenerací postindustriálního území. Jako nejvhodnější byla vybrána Spolková republika Německo s koncentrací na oblast kolem města Lipska a Spojené Království Velké Británii a Severního Irska, kde jako stěžejní oblast byla zvolena oblast kolem Manchesteru. Následně byl analyzován jak legislativní rámec prostorového plánování, tak konkrétní nástroje podpory regenerace území v těchto zemích a v neposlední řadě také konkrétní postupy v regeneraci konkrétních měst. Jako další nástroje podpory byly prozkoumány certifikační nástroje hodnocení indikátorů udržitelného rozvoje a jejich možný podpůrný vliv na regeneraci postindustriálního území. Výše uvedené bylo dáno do souvislosti se čtyřmi konkrétními příklady deprivovaného postindustriálního území v ČR. Tyto čtyři příklady pokrývají širokou škálu typických příkladů českých deprivovaných postindustriálních území a jejich typické problémy při jejich regeneraci. Na základě těchto příkladů jsou doporučeny k přebrání vytipované vhodné zahraniční nástroje podpory regenerace území.
 • Item
  Nové formy participace při obnově malých a středních měst
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Chladil, Jan; Havliš, Karel; Sklenář, Vavřín; Mgr.František Kubeš; Urbášková, Hana
  Cílem práce je analýza současného stavu obnovy Dolního Rakouska a Jižní Moravy a vyvození důsledků kroky vedoucí k úspěšné obnově v budoucnosti. Srovnání současných metod obnovy kraje Dolního Rakouska a Jižní Moravy a pozorování současných trendů obnovy na evropské úrovni nás vede k úkolu, kdy chceme tuto zkušenost předat a pomocí práce naznačit podporu obnovy u nás a participovat s obnovou zahraniční. Vytvoření vize obnovy je dostatečné zádostiučinění práce. Mezi kraji jižní Moravy a Dolního Rakouska můžeme vidět také historickou paralelu. Jsou to slavné doby rakousko-uherské monarchie, ale i neplánovitých ekodevastací a agrokultury. Malé a střední město jižní Moravy začíná v porevolučním čase s hledáním nové identity i s hledáním nových způsobů, jak obstát v tržní konkurenci vůči jiným městům. Právě snaha rozvinout a obohatit stávající systém po vzoru dolnorakouských přátel je zaslíbenou písní budoucnosti.
 • Item
  Interakce architektury a geomagnetického pole
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Holá, Magda; Žabičková, Ivana; Ing.David Eyer; RNDr.Eleonora Čermáková; Menšíková, Naděžda
  S tendencí uplatňování nových technologických zásad a vědeckého výzkumu obecně se klade vyšší důraz na vlivy životního prostředí (vše, co člověka obklopuje – stavby v exteriéru i interiéru, materiály, urbanistický prostor) a současně také na trvale udržitelný rozvoj, ekologie, apod. Všechny tyto požadavky spolupůsobí na zdraví a psychickou pohodu člověka. Vlivem globálních klimatických změn, o kterých nedávno oficiálně zveřejnil zprávu Mezinárodní panel pro klimatickou změnu (IPCC), jsou kladeny větší nároky na snižování podílu emisí vypouštěných do ovzduší. Jestliže dříve stavebník požadoval od stavby optimální funkční řešení a kvalitní estetický výraz, tak dnes k tomu navíc přibývá potřeba snižování energetické náročnosti, související i s použitím ekologických materiálů z obnovitelných zdrojů a komplexně splňující myšlenky trvale udržitelného rozvoje. Celosvětový společenský trend se navrací k tradičním přístupům k tvorbě prostředí (uplatňování přírodních materiálů, Feng Shui, stavební biologie, apod.). A nároky se dnes sdružují z řady zdánlivě nesouvisejících oborů, jakými jsou geofyzika, medicína, architektura, stavební inženýrství, atd. a z jejich zjištění, dle hledisek daných oborů, jsou sestavována obecná pravidla zdravého bydlení. Nově vznikající a stále se rozvíjející struktura pro hodnocení staveb a vlivu vnitřního prostředí budov si klade za cíl zkoumat vztahy mezi člověkem a jeho životním prostředím budovy, tedy primárně s místem bydliště, kde člověk tráví minimálně jednu třetinu života. Budovy, jejichž umístění, orientace, hmota, materiály použité na samotnou stavbu i ty, kterými se lidé obklopují v interiéru a mnohé další pak ovlivňují fyzikální a fyziologické děje. Nejen zdraví, ale i psychická pohoda člověka je tak značně determinována celou škálou vztahů a vazeb. Vzájemný vztah mezi architekturou a geomagnetickým polem jsou hlavním tématem disertační práce, která však obsahuje i sumarizaci veškerých hodnot, jenž je důležité brát při vytváření kvalitního vnitřního prostředí v úvahu. Bez komplexního zhodnocení a zařazení do struktury požadavků by geomagnetické pole a jeho vliv bylo vytrženo z kontextu.
 • Item
  Proměny architektonického prostoru 20. století Elementární geometrické koncepce tvorby moderního arch.prostoru
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Svoboda, Lukáš; Makovský, Zdeněk; Kyselka, Mojmír; Loutocká, Vlasta; Sedlák, Jan
  Disertační práce si klade za cíl přehledně dokumentovat celý nevšedně široký rozsah problematiky týkající se architektonického prostoru, včetně jejího historického vývoje. Práce by měla připomenout základní otázky, které si musíme klást při práci s prostorem a uvést základní způsoby přístupu k tomuto fenoménu a upozornit na jejich význam pro celkovou formulaci architektonického konceptu. Na získaném teoretickém základě by pak měly být objasněny elementární geometrické koncepce užívané v současnosti pro vyjádření různorodých konceptů, nebo geometrií, které se stávají samy základním konceptem architektonického díla. Jsou to koncepce, které zásadním způsobem rozšiřují škálu vyjadřovacích prostředků architektury.