2011

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 27
 • Item
  Nekonvenční metody měření ve fotometrii
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Škoda, Jan; Baxant, Petr; Sokanský, Karel; Gašparovský,, Dionýz
  Práce se zabývá nekonvenčními způsoby měření fotometrických veličin, vycházející z jasové analýzy vytvořené digitální fotografie běžně dostupného fotoaparátu. V první části práce je uveden přehled současných metod měření ve fotometrii, základní fotometrické veličiny a nutné přístrojové vybavení potřebné k jejich změření. Těžiště práce je soustředěno na popis problémů spojených se stanovením správné hodnoty jasu z digitální fotografie. Popisuje zejména korekční závislosti a postupy výpočtu jasových poměrů stanovované z jednotlivých snímků. Poslední část pojednává o možném využití v praxi, zejména při jasové analýze objektů, svítidel a světelných zdrojů. Rovněž se zabývá alternativním popisem svítidel a světelných zdrojů nahrazující čáry svítivosti apod.
 • Item
  Lokalizace místa zemního spojení v kompenzované distribuční síti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Topolánek, David; Toman, Petr; Janíček,, František; Mišák,, Stanislav
  Nejrozšířenějším typem distribučních sítí jsou sítě kompenzované, které při jednopólové poruše kompenzují pomocí zhášecí tlumivky kapacitní proud soustavy protékající místem poruchy. Úroveň reziduálního proudu je pak velmi malá a nezávislá na místě vzniku zemního spojení, což značně komplikuje rychlou a přesnou lokalizaci místa poruchy. Jelikož dosud užívané metody pro lokalizaci poruchy uvnitř rozsáhlých distribučních soustav mají řadu nevýhod, je tato práce zaměřena na návrh nové metody pro lokalizaci zemního spojení uvnitř kompenzovaných sítí. Nutnost monitorování charakteristických parametrů elektrické energie a vývoj distribučních sítí směrem ke konceptu „SmartGrids“ kladou požadavky na vývoj a instalaci měřících či záznamových zařízení i do jednotlivých distribučních trafostanic (DTS). V případě, že budou ve většině DTS dané distribuční soustavy instalována monitorovací zařízení a veškerá jimi zaznamenaná data budou vhodně centralizována a časově synchronizována, otevřou se nové prostředky pro optimalizaci a řízení takto monitorovaných sítí. Dizertační práce se zabývá možností využití dat zaznamenaných na sekundárních stranách distribučních transformátorů 22/0,4 kV k lokalizaci poruchy uvnitř kompenzovaných sítí vybavených automatikou pro krátkodobé navýšení činné složky poruchového proudu. Pro vymezení postižené oblasti je využito monitoringu napěťových poklesů, které jsou vyvolány připnutím pomocného odporníku pro navýšení činné složky poruchového proudu. Metodika pro vymezení postiženého úseku vedení je otestována za pomoci matematického modelu části distribuční soustavy. S využitím tohoto modelu testovací sítě je provedena série simulací, která umožňuje posoudit korektní funkci a potenciál metody pro její možnou aplikaci v reálných provozních podmínkách. Na základě těchto dílčích výsledků a teoretické analýzy je navrženo a provedeno experimentální měření, které umožňuje zhodnotit teoretické předpoklady a možnosti metody v reálných provozních podmínkách.
 • Item
  Nové metody zajištění kvality služeb v datových sítích
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Hošek, Jiří; Molnár, Karol; Vozňak,, Miroslav; Bešťák,, Robert
  Dizertační práce je zaměřena na výzkum v oblasti technologií pro zajištění kvality služeb v datových sítích. Moderní komunikační sítě se v dnešní době již neobejdou bez kvalitního nástroje pro poskytování odlišného zacházení různým třídám provozu. Jak studie ukázaly, v současnosti nejpoužívanější QoS mechanizmus v datových sítích je technologie diferencovaných služeb. Stěžejní částí práce je návrh nového QoS systému, který nabízí řešení jednoho z hlavních problémů technologie DiffServ. Nedostatkem tohoto mechanizmu je chybějící spolupráce mezi koncovou stanicí a hraničním prvkem DiffServ domény. Navržený systém proto nabízí síťové aplikaci možnost podílet se na procesu zajištění požadované úrovně kvality služby tím, že sama nastaví hodnotu DSCP v hlavičce svých paketů. Základem tohoto systému je znalost konfigurace technologie DiffServ na hraničním směrovači. Za tímto účelem používá koncová stanice protokol SNMP, pomocí kterého vyčítá potřebné konfigurační informace z MIB databáze síťového prvku. Navržený QoS systém byl ověřen v simulačních podmínkách. Výsledky simulací ukázaly, že navržený systém představuje efektivní řešení zmíněného problému technologie DiffServ, což dává dobrý předpoklad pro jeho úspěšné nasazení v reálných podmínkách.
 • Item
  Analýza vlivu mechanického momentu asynchronního stroje na sycení magnetického obvodu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Skalka, Miroslav; Ondrůšek, Čestmír; Bendl,, Jiří; Voženílek, Petr
  Hlavním cílem disertační práce je analýza vlivu mechanického momentu na sycení magnetického obvodu asynchronního stroje, klasifikace oblastí přesycení a možnosti redukce jejich vlivů na vlastnosti stroje. Daná problematika je řešena pomocí metody konečných prvků s využitím programu ANSYS. Práce se dělí na popis a tvorbu elektromagnetického výpočetního modelu, metodu určování parametrů náhradního schématu asynchronního stroje, výpočet elektromagnetického pole pomocí MKP v programu ANSYS, experimentální měření pomocí LabVIEW s měřící kartou National Instruments, zpracování naměřených dat v programu DIAdem, analýzu výsledků výpočtů z hlediska sycení magnetického obvodu stroje, vlivu materiálu magnetického obvodu na rozložení magnetického pole ve stroji a analýzu průběhu magnetické indukce podél vzduchové mezery včetně spektrální analýzy pomocí programu MATLAB a výpočet elektromagnetického momentu a jeho parazitních složek.
 • Item
  Modelování přístupových metod datové komunikace po silnoproudých vedeních
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Koutný, Martin; Mišurec, Jiří; Orgoň,, Miloš; Pospíchal, Ladislav
  Práce se zaměřuje na analýzu, optimalizaci a modelování přístupové vrstvy datové komunikace po sil- noproudých vedeních. V první části práce jsou stručně shrnuty základní informace o datovém přenosu po silnoproudých vedeních. V navazující části jsou kladeny cíle disertační práce. Jedním z hlavních cílů práce je zjednodušení současných modelů pro technologii a optimalizace distribuční funkce algoritmu HomePlug. Na stanovené dílčí cíle navazuje podrobná analýza technologie HomePlug, která je rozšířená v oblasti širokopásmového přenosu dat. V této části se práce zaměřuje na analýzu přístupové vrstvy. Pro potřebu analýzy byly realizovány diskrétní simulační modely v prostředí Matlab. Byl realizován aproximační diskrétní numerický model, který byl využit pro analýzu různých distribučních funkcí za účelem optimalizace backoff algoritmu. Výsledky ukazují, že nové optimalizace jsou vhodné spíše pro větší sítě. Poslední kapitolou je realizace nového přístupu k analytickému modelování přístupové vrstvy HomePlug. V této části byl realizován analytický model, který popisuje systém na základě pravděpodob- nosti výskytu jednotlivých kolizních stavů. Tento model není tak přesný jako již publikované Markovovy modely, ale je jednodušší na implementaci a rychlejší na výsledky. V závěru jsou shrnuty výsledky těchto analýz.