2010

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Evoluční přístup k syntéze a optimalizaci běžných a polymorfních obvodů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Gajda, Zbyšek; Sekanina, Lukáš; Schmidt, Jan; Zelinka,, Ivan
  Tato disertační práce se zabývá evolučním návrhem a optimalizací jak běžných, tak polymorfních digitálních obvodů. V práci jsou uvedena a vyhodnocena nová rozšíření kartézského genetického programování (Cartesian Genetic Programming, CGP), která umožňují zkrácení výpočetního času a získávání kompaktnějších obvodů. Další část práce se zaměřuje na nové metody syntézy polymorfních obvodů. Uvedené metody založené na polymorfních binárních rozhodovacích diagramech a polymorfním multiplexovaní rozšiřují běžné reprezentace digitálních obvodů, a to s ohledem na začlenění polymorfních hradel. Z důvodu snížení počtu hradel v obvodech syntetizovaných uvedenými metodami je provedena evoluční optimalizace založená na CGP. Implementované polymorfní obvody, které jsou optimalizovány s využitím CGP, reprezentují nejlepší známá řešení, jestliže je jako cílové kritérium brán počet hradel obvodu.
 • Item
  Charakterizace Kódu pro Automatické Generování Uživatelského Rozhraní
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Kadlec, Jaroslav; Zemčík, Pavel; Slavík,, Pavel; Sochor, Jiří
  Práce představuje nový přístup v automatizovaném vytváření uživatelských rozhraní. Na základě taxonomie pro charakterizaci dat byla vyvinuta nová taxonomie pro charakterizaci kódu. Tato taxonomie označuje významné vlastnosti dat a kódu tak, aby ji bylo možné použít v procesu automatického vytvoření uživatelského rozhraní. Taxonomie je platformově nezávislá a může být uložena jako součást metadat nebo v externím souboru. Na základě taxonomie je představený proces automatického vytvoření uživatelského rozhraní s detailnějším popisem jednotlivých kroků. Celý proces generování uživatelského rozhraní je demonstrován na příkladech.
 • Item
  Metodika aplikace testu obvodu založená na identifikaci testovatelných bloků
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Herrman, Tomáš; Kotásek, Zdeněk; Plíva, Zdeněk; Racek, Stanislav
  Dizertační práce se zabývá analýzou číslicových obvodů popsaných na úrovni meziregistrových přenosů. Je v ní zahrnuta pouze problematika související s testovatelností obvodových datových cest, řadičem ovládajícím tok dat těmito cestami se nezabývá. Stěžejní částí práce je návrh konceptu testovatelného bloku (TB), pomocí něhož se obvod rozdělí na části, jež jsou plně testovatelné přes jejich vstupy a výstupy, přes takzvané hraniční registry bloku nebo primární vstupy/výstupy. Přínosem nové metodiky je také redukce počtu registrů v řetězci scan, do něhož jsou zařazeny pouze hraniční registry. Segmentací obvodu dosáhneme také zjednodušení generování testu rozdělením tohoto problému na více menších částí. Navržená metodika pro identifikaci TB v číslicovém obvodu využívá dvou vybraných evolučních algoritmů operujících na formálním modelu obvodu na úrovni RT.
 • Item
  On-line Analýza Dat s Využitím Vizuálních Slovníků
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Beran, Vítězslav; Zemčík, Pavel; Honec, Jozef; Sojka, Eduard
  Práce představuje novou adaptabilní metodu pro on-line vyhledávání videa v reálném čase pomocí vizuálních slovníků. Nová metoda se zaměřuje na nízkou výpočetní náročnost a přesnost vyhledání při on-line použití. Metoda vychází z technik využitých u statických vizuálních slovníků. Tyto běžné techniky jsou upraveny tak, aby byly schopné se adaptovat na proměnlivá data. Postupy, které toto u nové metody řeší, jsou - dynamická inverzní frekvence dokumentů, adaptabilní vizuální slovník a proměnlivý invertovaný index. Navržený postup byl vyhodnocen na úloze vyhledávání videa a prezentované výsledky ukazují, jaké vlastnosti má adaptabilní metoda ve srovnání se statickým přístupem. Nová adaptabilní metoda je založena na konceptu plovoucího okna, který definuje, jakým způsobem se vybírají data pro adaptaci a ke zpracování. Společně s konceptem je definován i matematický aparát, který umožňuje vyhodnotit, jak koncept nejlépe využít pro různé metody zpracování videa. Praktické využití adaptabilní metody je konkrétně u systémů pro zpracování videa, kde se očekává změna v charakteru vizuálních dat nebo tam, kde není předem známo, jakého charakteru vizuální data budou.