2009

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 63
 • Item
  Výpočet oteplení elektrických točivých strojů metodou tepelných sítí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Špérová, Alice; Ondrůšek, Čestmír; Dědková, Jarmila; Kremser, Andreas; Kotrba,, Vít
  Práce se zabývá konstrukcí a využitím tepelných sítí k simulaci oteplení elektrických motorů velkých výkonú. Po úvodu do termiky a teorie proudění je popsána konstrukce tří různých typů sítí pro odlišné ventilační schémata motoru. Dále jsou popsány optimalizační metody a jejich možnosti k tepelné optimalizaci motorů. Je vybrána a vysvělena Marquard-Levenbergova metoda a na konkrétním případě je vysvětleno její použití a výhody pro optimalizaci chlazení elektrického motoru. V závěru se práce zabývá také citlivostí teplotních sití na jednotlivé vstupní parametry, porovnáním simulací s měřenými výsledky a také vlivem teplotních závislosti jenotlivých prvků sítě.
 • Item
  Analýza vibrací pomocí akustické holografie
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Havránek, Zdeněk; Bejček, Ludvík; Ďaďo, Stanislav; Tůma,, Jiří
  Disertační práce se zabývá bezkontaktní analýzou vibrací pomocí metod akustické holografie v blízkém poli. Akustická holografie v blízkém poli je experimentální metoda, která rekonstruuje akustické pole v těsné blízkosti povrchu vibrujícího předmětu na základě měření akustického tlaku nebo akustické rychlosti v určité vzdálenosti od zkoumaného předmětu. Konkrétní realizace této metody závisí na použitém výpočetním algoritmu. Vlastní práce je zaměřena zejména na rozbor algoritmů, které využívají k rekonstrukci zvukového pole v blízkosti vibrujícího objektu transformaci do domény vlnových čísel (prostorová transformace), kde probíhá vlastní výpočet. V úvodu práce je vysvětlena základní teorie metody akustické holografie v blízkém poli s popisem základních vlastností a dále rozborem konkrétních nejčastěji používaných algoritmům pro lokalizaci a charakterizaci zdroje zvuku a pro následnou vibrační analýzu. Stěžejní část práce se věnuje pokročilým metodám zpracování, které se snaží určitým způsobem optimalizovat přesnost predice zvukového pole v blízkosti vibrujícího předmětu v reálných podmínkách. Jde zejména o problematiku použitého měřicího systému s akustickými snímači, které nejsou ideální, a dále o možnost měření v prostorách s difúzním charakterem zvukového pole. Pro tento případ byla na základě literárního průzkumu optimalizována a ověřena metoda využívající dvouvrstvé mikrofonní pole, které umožňuje oddělení zvukových polí přicházejících z různých stran a tedy úspěšné měření v uzavřených prostorách např. kabin automobilů a letadel. Součástí práce byla také optimalizace, rozšíření a následné ověření algoritmů publikovaných v posledních letech pro měření v reálných podmínkách za použití běžně dostupných akustických snímačů.
 • Item
  Primární kalibrace snímačů akustické emise
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Keprt, Jiří; Beneš, Petr; Mazal, Pavel; Hájek, Karel
  Dizertační práce je věnována problematice primární kalibrace snímačů akustické emise (AE). V úvodních kapitolách jsou shrnuty výsledky literárního průzkumu v oblasti AE, snímačů AE a primární kalibrace snímačů AE. Praktická část práce je zaměřena na realizaci primární kalibrace snímačů AE více metodami. V rámci výzkumu byly na jednom zařízení zrealizovány standardizované metody kalibrace skokovou funkcí a reciproční kalibrace. Dále byla zrealizována metoda reciproční kalibrace se širokopásmovým buzením. Bylo provedeno srovnání jednotlivých metod primární kalibrace, prozkoumán vliv různých zdrojů nejistot a různých konfigurací aparatury na kalibraci skokovou funkcí a na reciproční kalibraci. Pro všechny realizované metody byly určeny nejistoty měření. Pro použitou kalibrační aparaturu byla sestavena konkrétní doporučení pro kalibraci jednotlivými metodami. Celý proces primární reciproční kalibrace byl automatizován pomocí SW a přepínače kanálů. Jako kalibrovaný snímač pro srovnávání výsledků kalibrací byl použit UT 1000 (výrobní číslo 169) firmy Physical Acoustic Corporation.
 • Item
  Koexistence mobilních komunikačních systémů GSM-EDGE a UMTS
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Gleissner, Filip; Hanus, Stanislav
  Disertační práce se zabývá vyšetřováním koexistence systémů GSM – EDGE a UMTS se zaměřením na fyzickou vrstvu obou systémů. Cílem práce je stanovení souboru doporučení pro provoz systémů v praxi jak v odděleném pásmu, tak ve společném kmitočtovém pásmu. V úvodu je uveden detailní popis zpracování signálů obou systémů na fyzické vrstvě, na základě kterého byly vytvořeny modely obou systémů v prostředí MATLAB. Simulace prováděné na vytvořených modelech jsou zaměřeny na výpočet kvalitativních parametrů fyzické vrstvy, zejména na bitovou chybovost pro různý poměr výkonu užitečného signálu k výkonu šumu při přenosu v rádiovém kanálu. Dále je pomocí simulací zkoumána kvalita přijatého užitečného signálu při rušení signálem ze stejného i sousedního kanálu. Účelem je stanovení izolace mezi těmito sousedními kanály, kdy bitová chybovost užitečného signálu nepřesáhne určitou referenční hodnotu. Výsledky simulací jsou následně srovnány s výsledky dosaženými experimentálním měřením v laboratorních podmínkách. Před vlastním měřením je proveden rozbor možných druhů interferencí a ověření parametrů použité měřicí techniky. Výsledkem měření i simulací je návrh minimální a doporučené vzdálenosti nosných mezi oběma systémy za účelem efektivního využití přiděleného kmitočtového spektra, a dále nutná opatření pro provoz v odděleném i společném pásmu pro dosažení potřebné izolace a tím minimalizace interferencí mezi systémy.
 • Item
  Planární antény na substrátech s elektromagnetickými zádržnými pásmy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Horák, Jiří; Raida, Zbyněk; Dědková, Jarmila; Škvor,, Zbyněk
  Planární antény se využívají v mnoha oblastech techniky. Do skupiny planárních antén se řadí hlavně mikropáskové antény, které jsou velmi oblíbené pro jejich přednosti, jako je nízká hmotnost, nízký profil, snadná výroba a možnost je vyrábět ve velkých sériích. Nevýhodou je u nich pak povětšinou nižší zisk a vznik povrchových vln v dielektrickém materiálu. Šíření povrchových vln je možno potlačit použitím dielektrického materiálu s elektromagnetickými zádržnými pásmy (EBG) namísto konvenčního substrátu. Mikropáskové antény na EBG substrátech jsou již několik let prezentovány v literatuře. Co však ještě publikováno nebylo a na co se zaměřuje tato disertační práce, je návrh takového materiálu pro potlačení povrchových vln na více kmitočtech, které by byly od sebe více vzdáleny, a tudíž by nebylo možné je pokrýt jedním širokým zádržným pásmem. Pro získání co nejlepších parametrů antén bude v práci využito také optimalizace některou globální metodou (genetické algoritmy, optimalizace rojem částic, optimalizace pomocí kolonie mravenců).