Algoritmy detekce radarových cílů

Abstract
Tato práce se zaměřuje na algoritmy detekce radarových cílů, konkrétně na skupinu algoritmů pro odstraňování rušivých odrazů od statických objektů – clutteru a pro potlačení projevů zkreslení způsobeného fázovým šumem aparatury. Metody pro odstraňování zkreslení v přijatém signálu jsou navrhovány pro implementaci do vyvíjeného aktivního multistatického radaru, který bude pracovat v režimu kódového multiplexu více vysílačů na jednom kmitočtu. Cílem disertace je navrhnout, implementovat v nástroji pro technické výpočty MATLAB a zanalyzovat účinnost a výpočetní náročnost těchto technik na simulovaných i reálných datech.
This thesis focuses on detection algorithms of radar targets, namely on group of techniques for removing of disturbing reflections from static objects - clutter and for suppression of distortion products caused by the phase noise of the transmitter and receiver. Methods for distortion suppression in received signal are designed for implementation in the developed active multistatic radar, which operates in the code division multiplex of several transmitters on single frequency. The aim of the doctoral thesis is to design, implement in tool for technical computing MATLAB and analyze the effectiveness and computational complexity of these techniques on simulated and real data.
Description
Citation
ŠTUKOVSKÁ, P. Algoritmy detekce radarových cílů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Blumenstein, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Götthans, Ph.D. (člen) plk. gšt. doc. Ing. Jiří Veselý, Ph.D. - oponent (člen) doc. Dr. Ing. Pavel Kovář - oponent (člen)
Date of acceptance
2021-10-01
Defence
Práce Ing. Petry Štukovské se zabývá návrhem, realizací a ověřením algoritmů pro potlačení nežádoucích zkreslení při detekci radarových cílů. K hlavním cílům práce patří potlačení clutteru a interferencí při určení polohy radarových cílů pomocí multistatického radaru s kódovým multiplexem. Práce přináší cenné výsledky v oblasti simulací a praktického ověření navržených metod. Doktorandka spojila ve své práci teoretické znalosti s technicko-inženýrskými schopnostmi a potvrdila tak svoji schopnost samostatné vědecké práce na velmi dobré úrovni. Komise se jednomyslně usnesla na závěru, že Ing. Petra Štukovská splnila cíle dizertační práce a dosaženými výsledky a publikační činností splnil podmínky k udělení akademického titulu doktor.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO