LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
V dané diplomové prací se staví otázka, jak bydlet jinak a navrhuje se bydleni ve Švýcarském městě Lausanne. V masterplánu jsou dány základní parametry, 5500 obyvatel, 3000 pracovních míst, 550 000 m2 hrubé podlažní plochy. Bydlení je v sousedství ze základní školou, návrh které je tak součásti zadáni. Přemyšlení nad budovami je v souvislosti s moderními normy ekologického stavitelství. Návrh je záložen na analýze prostředí a architektonicko-urbanistických uvažováních o tom, jak se bude bydlet kvalitně a zdravě. Vývoj projektu ukázán od konceptu, do více detailního řešení fasád.
The diploma thesis raises the question of how to live differently and suggests living in the Swiss city of Lausanne. The master plan contains the basic parameters, 5,500 inhabitants, 3,000 jobs, 550,000 m2 of gross floor area. Housing is in the neighborhood of the elementary school, the design of which is thus part of the assignment. Thinking about buildings is in connection with modern standards of ecological construction. The design is based on an analysis of the environment and architectural and urban considerations about how to live well and healthily. The development of the project is shown from the concept, to a more detailed solution of the facades.
Description
Citation
KHAVER, A. LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Zdeněk Chmel (člen) Ing. arch. Jaroslav Sedlák (člen) Ing. arch. Iva Zezulová (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Diplomantka představuje svoji práci, hlavní myšlenku, provedení a cíle práce, specifikuje urbanistický koncept, ukazuje urbanistický model stavby, ukazuje hlavní situační výkres a pokračuje podrobnějším vysvětlením, pokračuje podrobnějším vysvětlením konceptu bydlení a konceptu bytů, dále vysvětluje myšlenku převést principy komunikace do dětského měřítka, vysvětluje funkci a navržení školy, ukazuje pohledy školy, O. Jak jsou velké trámy tvořící střechu školy? Diplomantka odpovídá Pokračuje ukázkou východního a západního pohledu školy, vysvětluje navržení školy, pokračuje prezentací parku, který byl také součástí zadání Předseda komise čte posudek vedoucího práce – vedoucí práce hodnotí práci známkou F a nedoporučuje k obhajobě Předseda komise čte posudek oponenta práce – oponent práci nedoporučuje k obhajobě a hodnotí taktéž známkou F Diplomantka práci dopracovala a oproti původnímu zpracování a námitkám oponentů je značně doplněno o požadované věci Otázka na půdorys 3NP školy – je zde řešení šaten a sprch? Ano, diplomantka vysvětluje O. na požární řešení školy. Diplomantka odpovídá, že škola má jedno požární schodiště, což se komisi zdá jako řešení nedostatečné O. Počítá se také s prostory pro učitele? Diplomantka odpovídá a vysvětluje, jaké byly instrukce pro zpracování práce z pohledu švýcarského řešení O. Jaký je rozměr konstrukce tělocvičny školy? Komisi v práci chybí rozměry O. Pro koho slouží hřiště navržené na střeše školy? Diplomantka odpovídá a vysvětluje komu a jak má hřiště sloužit a jaký je přístup O. Bude realizace hřiště nákladná záležitost nebo bude řešení finančně dostupné? Diplomantka se domnívá, že bude finančně dostupné, komise oponuje, že to bude velmi nákladné a diskutují o provedení a funkčnosti a velikosti hřiště V současném provedení práce je změněno řešení bloků a vstup do školy, což práci prospělo O. Proč bylo zvoleno řešení balkonů všude okolo domů? Diplomantka vysvětluje, proč tohle řešení zvolila O. Byla diplomantka v Lausanne osobně, aby věděla, pro jaké prostředí práci navrhuje? Ne, diplomantka v Lausanne osobně nebyla O. Konzultovala diplomantka práci s vedoucím práce? Proč vedoucí práce nedoporučil práci k obhajobě? Diplomantka odpovídá Závěr komise: Komise po pochybnostech o shodě listinné a elektronické formy práce si vyžádala informaci o elektronické formě práce od proděkana pro studium FA VUT. Komise následně konstatovala, že předložená listinná forma práce se neshoduje s elektronickou formou práce vloženou do informačního systému Apollo, což vede ke konstatování, že práci na základě této skutečnosti není možné v předložené podobě obhájit. Komise konstatuje, že elektronická forma práce vykazuje zásadní nedostatky uvedené v posudku oponenta a v posudku vedoucího práce a hodnotí práci jako nedostatečnou.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO