The Objectives of Competitive Intelligence as a Part of Corporative Development Strategy

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-12-31
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Mendel University in Brno
Altmetrics
Abstract
This paper deals with the issue of the management cycle of Competitive Intelligence. The author describes the process of Competitive Intelligence in Czech corporate management. He concludes that in most cases, the Competitive Intelligence operations are directed by the top management, and the attention of Competitive Intelligence is being paid to Key Intelligence Topics (KIT). The Competitive Intelligence is then focused on the output of strategic analyses, complemented in some cases with a summary (synthesis) of acquired intelligence plus some signal intelligence (SIGINT). The results of the Competitive Intelligence produced in such a way are actually the outputs mostly applicable in operational management and mostly unsuitable for strategic management. However, top managers abroad almost invariably need the data relevant to the future situation since their decisions are of strategic nature. The following section of the paper is devoted to the conceptual solution of Competitive Intelligence, i.e. the Competitive Intelligence objectives linked with the development strategy of the corporation. Here the author arrives at three basic development strategies: a.) the corporation desires status quo, i.e. to keep its market position as it is, b.) the corporation is out to expand, and c.) the corporation intends not only to keep its existing and dominant market position but strives for its long-term dominance to last.
Příspěvek věnuje pozornost problémům řízení zpravodajského cyklu Competitive Intelligence. Autor v úvodu popisuje současnou praxi provádění Competitive Intelligence na našich podnicích. Dochází k závěru, že činnost Competitive Intelligence je v převážné většině případů řízena dle operativních pokynů vrcholového vedení podniku, pouze v ojedinělých případech se pozornost Competitive Intelligence zaměřuje na zajišťování odpovědí na Klíčové zpravodajská témata (KIT). Výstupem činnosti útvaru Competitive Intelligence jsou pouze výstupy ze strategické analýzy doplněné v některých případech o jisté shrnutí (syntézu) získaných poznatků a v nejlepším případě doplněné o signální zpravodajství. Výsledkem takto prováděné Competitive Intelligence je ta skutečnost, že takto zpracované výstupy jsou využitelné v převážené většině případů pouze v operativním řízení podniku, pro strategické řízení jsou nedostatečné. Vrcholoví řídící pracovníci podniku potřebují pro svá strategická rozhodnutí takové podklady, které budou relevantní situaci, která v budoucnu nastane. V další části svého příspěvku se autor zaměřuje na koncepční řešení jedné části problematiky řízení zpravodajského cyklu Competitive Intelligence, a to stanovení zpravodajských cílů Competitive Intelligence ve vazbě na rozvojovou strategii podniku. Autor zde rozlišuje tři základní rozvojové strategie podniku, a to: a) podnik si chce udržet stávající postavení na trhu, b) podnik chce expandovat, c) podnik si chce udržet stávající dominantní postavení na trhu a vytvořit podmínky pro dlouhodobé ovlivnění trhu ve svůj prospěch.
Description
Citation
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2014, vol. 62, issue 6, p. 1243-1250.
http://acta.mendelu.cz/artkey/acu-201406-0004_the-objectives-of-competitive-intelligence-as-a-part-of-corporative-development-strategy.php
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Collections
Citace PRO