Defining a Basis for the New Concept of Competitive Intelligence

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-12-31
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Mendel University in Brno
Altmetrics
Abstract
The present paper discusses the basis for the new concept of Competitive Intelligence because the author considers the currently existing concept of Competitive Intelligence as inadequate which fact is documented in the publications by some authors. The aim of the paper is to propose some basic approaches to the new concept of Competitive Intelligence which might be able to ensure the creation of materials for the strategic decision-making of a company in the challenging business environment. The methods applied in the paper are: analysis, synthesis, comparison, and deduction. In the following part of the paper the author explains his bases for the new concept of Competitive Intelligence. The bases of the authors concept of Competitive Intelligence are the following: a) Competitive Intelligence as a forecast of the future, b) emphasis of directing Competitive Intelligence to the area of strategic management, c) Competitive Intelligence is viewed as a system application discipline, d) the information is viewed in connection with the analysts person, e) Competitive Intelligence works on the principle of a government intelligence service, f) two-level activity of Competitive Intelligence, g) in the final report of Competitive Intelligence there must be a proposal for the hypothesis realised by the competitor, h) Competitive Intelligence is understood as an engineering activity, i) emphasis on the application of legality and ethics in the activity of Competitive Intelligence. Even though some of these bases are generally recognised already, they have never been published in summary. This summary of bases is subsequently reflected in the new work of Competitive Intelligence as the creator of materials for strategic decision-making of the companys top management.
Příspěvek pojednává o problematice Competitive Intelligence (CI) a východiscích k jeho novému pojetí pro potřeby českých podniků. Autor v úvodu popisuje současné pojetí Competitive Intelligence ve světě, které posuzuje jako nedostatečné. Upozorňuje na nutnost přechodu k více strukturovaným a sofistikovaným pracovním postupům. V další části svého příspěvku autor vysvětluje svá východiska nového pojetí Competitive Intelligence. Východiska autorova pojetí Competitive Intelligence jsou: a) CI jako předpověď budoucnosti, b) důraz na zaměření CI do oblasti strategického řízení, c) CI je chápáno jako systémová aplikační disciplína, d) informace je chápána ve spojení s osobou analytika, e) CI pracuje na principu státní zpravodajské služby, f) dvoustupňová činnost CI, g) v závěrečné zprávě CI musí být také návrh na opatření na konkurentem realizovanou hypotézu, h) CI chápe jako inženýrskou činnost, i) Důraz na uplatnění legality a etiky v činnosti CI. Tato nová východiska se následně odráží v nové činnosti Competitive Intelligence jako tvůrce podkladů pro strategické rozhodování vrcholového vedení podniku.
Description
Citation
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2014, vol. 62, issue 6, p. 1233-1242.
http://acta.mendelu.cz/artkey/acu-201406-0003_defining-a-basis-for-the-new-concept-of-competitive-intelligence.php
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Collections
Citace PRO