Vodojemy - Brno, Žlutý kopec

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Po úspešnom odvrátení skazonosného scenára s búraním vodojemov a nahradením ich parkovacími kapacitami sa vynára druhá otázka, ako podporiť záujem širšej verejnosti o tieto podzemné klenoty, čím by sa úspešne potvrdila správnosť rozhodnutia o záchrane vodojemov. Jedno z riešení, v ktorom vidím zmysel a ktorým som sa rozhodol vydať je sprístupniť ich verejnosti nepriamo, servírovať ich prostredníctvom atraktívnej cesty, mierne poodhaliť a ponechať zvyšok na ľudskú zvedavosť a objavovanie.
After successfully avoiding of the destructive scenario with the demolition of reservoirs and replacing them with parking house, the second question arises. How to stimulate the people's interest in these underground jewels, the interest that would confirm the decision to save reservoirs. One of the possible ways, in which I see a purpose and the one that I decided to chose is to make the reservoirs accessible alongside the pathway and let the natural curiosity of human to do the rest.
Description
Citation
GOMBOŠ, M. Vodojemy - Brno, Žlutý kopec [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (předseda) MgA. Svatopluk Sládeček (člen) Ing. arch. Roman Gale (člen) Ing. Lucie Žižková (člen) Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
-študent v rámci prezentácie predstavil širšie vzťahy, analýzy, ciele, jednotlivé elementy v návrhu, detaily... -následne boli prečítané posudky oponenta a vedúceho práce -študent pohotovo reagoval na posudok oponenta -chýbajúce konzultácie s pamiatkarom alebo aspoň s niekým v odbore, boli vytknuté nie len oponentom, ale i komisiou -následne prebiehala diskusia, v ktorej študent reagoval na otázky, avšak nedostačujúco -otázky funkcie, prevádzky – študent riešil 1.fázu – prístupnosť vodojemov – vyhodnotené ako nedostatočný objem práce Doplniť – nutná konzultácia s niekým, kto sa v problematike orientuje a reflektovať názor - vložené intervencie do projektu je nutné podrobne rozpracovať – detaily, hlbšia analýza... -tvar tunelu doložiť – technicky, konštrukčne (prípadne výpočtom), detail, riešenie uzatvorenia tunela -nutné doloženie o varianty využitia – schematicky -detailnejšie riešenie sociálok a info-kútku -odovzdanie: 1.9.2021 -obhajoba: 30.9.2021
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO