Evaluation of Construction Site Noise to Allow the Optimisation of Construction Processes and Construction Machinery Selection

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-05-12
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI
Altmetrics
Abstract
During the pre-construction phase of an investment project, a construction plan is usually prepared by the building contractor. It contains financial plans, schedules, technical regulations with working procedures and proposals for the deployment of construction machinery and work teams. These items are then optimised in order to save money, shorten construction time and increase the quality of the final work while ensuring environmental and safety standards are maintained at the site. The ecological aspects of building work include compliance with the hygiene limits for building site noise, which is caused in particular by the simultaneous operation of machines. In the Czech Republic, limit values are set by Government Regulation 272/2011 Coll., as amended, on the protection of health against the adverse effects of noise and vibrations. The evaluation of construction site noise is not usually performed by contractors themselves and noise is usually measured only at the construction site, where work is limited or additional measures are taken in the case of values that exceed the stipulated limits. As the values in the construction plan should be as close as possible to reality during the implementation of the plan, it would seem appropriate to include such noise assessments within it. The purpose of this paper is to present an example of such an evaluation from the formal and material standpoint. The assessment has been conducted in the form of a specific noise study, expanded by a commentary on the treatment of the hypotheses. It shows how to obtain input data for evaluation, divide sub-calculations and use the supporting SW of the Hluk plus product for the purposes of construction information modelling, as well as how to correctly set noise sources and the positions of measured points for evaluation by the model within this programme. Subsequently, options for the evaluation of appropriate measures are listed, including their inclusion in reassessments.
Ve fázi před výstavbou investiční akce obvykle zhotovitel stavby připraví stavební plán. Obsahuje finanční plány, plány, technické předpisy s pracovními postupy a návrhy na nasazení stavebních strojů a pracovních týmů. Tyto položky jsou poté optimalizovány tak, aby šetřily peníze, zkracovaly dobu stavby a zvyšovaly kvalitu finálních prací a současně zajišťovaly dodržování ekologických a bezpečnostních standardů na staveništi. K ekologickým aspektům stavebních prací patří dodržování hygienických limitů hluku na staveništi, který je způsoben zejména současným provozem strojů. V České republice jsou mezní hodnoty stanoveny nařízením vlády 272/2011 Sb., Ve znění pozdějších předpisů, o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací. Hodnocení hluku na staveništi obvykle neprovádějí samotní dodavatelé a hluk se obvykle měří pouze na staveništi, kde jsou práce omezené nebo jsou přijímána dodatečná opatření v případě hodnot překračujících stanovené limity. Jelikož by hodnoty v plánu stavby měly být během provádění plánu co nejblíže realitě, zdálo by se vhodné zahrnout do něj taková posouzení hluku. Účelem tohoto příspěvku je představit příklad takového hodnocení z formálního a materiálního hlediska. Hodnocení bylo provedeno ve formě specifické hlukové studie, rozšířené o komentář k zpracování hypotéz. Ukazuje, jak získat vstupní data pro vyhodnocení, rozdělit dílčí výpočty a použít podpůrný SW produktu Hluk plus pro účely modelování stavebních informací, a také jak správně nastavit zdroje hluku a polohy měřených bodů pro vyhodnocení pomocí model v tomto programu. Následně jsou uvedeny možnosti pro hodnocení příslušných opatření, včetně jejich zahrnutí do přehodnocení.
Description
Citation
Applied Sciences - Basel. 2021, vol. 11, issue 10, p. 1-33.
https://www.mdpi.com/2076-3417/11/10/4389
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO