2021

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Transformace evropských výstavních a veletržních areálů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Štěpánková, Lenka; Wittmann, Maxmilian; Rak,, Milan; Boháč,, Ivo
  Veletržní a výstavní areály, které tvoří nedílnou součást řady evropských měst, představují unikátní typ městského prostoru, jehož dnešní podoba se konstituovala na základě dlouhého historického vývoje. Přesto tento svébytný typ městského prostoru dosud není předmětem systematického urbanistického výzkumu a související obory se zabývají pouze dílčími aspekty tématu. Chybí jednotící teoretický rámec, který by umožnil urbánní kvality veletržních a výstavních areálů komplexně popsat a pojmenovat jejich potenciál při tvorbě města. K fragmentaci poznání dále přispívá geografický faktor, především rozptýlení těchto areálů v rámci jednotlivých regionů a států Evropy a s tím související jazykové bariéry vyvstávající při jejich zkoumání. Práce shromažďuje informace o historické I dnešní podobě evropských veletržních a výstavních areálů a popisuje detailně různé typy transformačních procesů, jimiž tyto areály procházely v minulosti a které je utvářejí v současnosti. Při analýze charakteristik areálů a popisu transformačních procesů využívá autorka vlastní FFF teorii, na základě které sleduje rovnováhu formálních, funkčních a finančních aspektů s cílem vyvodit z podrobného zmapování zkoumaného fenoménu závěry platné pro aktuální situaci v České republice. Základní sumarizace poznání je nutným předpokladem k pochopení podstaty fungování těchto areálů ve městech a současně předpokladem lepší ochrany jejich kulturně-historické hodnoty při budoucích transformacích území. Slouží rovněž k predikci možných scénářů budoucího vývoje veletržních a výstavních areálů a k objasnění jejich potenciálu pro rozvoj městského území.
 • Item
  Podstata hliněné architektury v podmínkách Česka
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Bažík, Lenka; Žabičková, Ivana; Pifko,, Henrich; Novotný,, Martin
  Po celých deset tisíc let používali lidé nepálenou hlínu ve svých obydlích a za pouhých posledních sto let se od ní vyspělá společnost vlivem rozvoje moderních technologií postupně odvrátila. Nepálená hlína má jako stavební materiál v současnosti malé uplatnění, které ale s postupným nabýváním významu udržitelnosti narůstá. Hlína má v současné moderní architektuře své místo, a právě na to se snaží poukázat tato práce. Výzkum je založen na předpokladu, že každý stavební materiál tíhne svými vlastnostmi, složením a také znalostmi stavitele k vytvoření určitého prostoru. Různé stavební materiály definuji různé prostory, různé konstrukční použití a různý detail. Tento výzkum definoval metodou zakotvené teorie síť poznatků s ústředními tématy podstaty hliněné architektury a následně aplikoval teorii při návrhu modelového případu. Navržená drobná stavba představuje ideální ztvárnění prostoru z jednoho materiálu na základě získaných i známých informací o hlíně. Má masivní hliněné zdi, které si člověk vytvořil sám, vlastními silami, a poskytuje mu úkryt. Úkryt, který plynule stoupá ze země, jež je jeho hlavním zdrojem, má měkké oblé rysy, které vznikly dotekem lidských rukou a až doslouží, opět splyne se zemí.
 • Item
  Kvalita urbanistické struktury dle hodnocení jejich obyvatel
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Matyášová, Jana; Kopáčik, Gabriel; Vaishar, Antonín; Wittmann, Maxmilian
  Spokojenost obyvatel je součástí sociálního pilíře trvale udržitelného rozvoje. Zkoumáním spokojenosti obyvatel lze přispět k navrhování takových obytných souborů, které budou lépe odpovídat požadavkům obyvatel a budou lépe uspokojovat jejich potřeby za účelem celkové životní spokojenosti. Celková životní spokojenost je základem prosperující a obecně spokojené společnosti. Tato práce se zabývá vztahem mezi urbanistickou strukturou a spokojeností obyvatel v ní žijících. Pro popsání tohoto vztahu je nutné definovat pojmy urbanistická struktura i spokojenost obyvatel. Výzkumnou část je třeba opřít o teoretické poznatky a přehled urbanistických struktur. Teoretická část práce se zabývá historickým přehledem a vývojem urbanistických struktur ve městě Brně a Vídni od poloviny 19. století do současnosti. Na základě tohoto poznání jsou následně vybrány lokality pro případové studie obytných souborů tak, aby byly zastoupeny různé urbanistické struktury. V takto vybraných obytných souborech proběhlo místní šetření, dotazníkové šetření a rozhovory s obyvateli. Výsledek výzkumu na některé otázky odpovídá a některé další klade, neboť spokojenost obyvatel je relativní pojem a nejedná se o exaktně vyjádřitelnou veličinu. Je také podmíněna mnoha faktory, které nelze v rámci této práce uchopit. Ukazuje se, že kompaktní město nemusí být dobře funkční, pokud není v centrální části města a překvapivým výsledkem byl i relativní úspěch volné zástavby panelového sídliště vůči kompaktním souborům v části blízké centru města. Některé další předpoklady však byly potvrzeny.