2008

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 568
 • Item
  Učení bez učitele
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Končinský, Petr; Honzík, Petr; Sáblík, Václav
  Cílem zadání této práce bylo, seznámit se a prozkoumat problematiku učení bez učitele. Učení bez učitele se využívá pro sledování dat, kdy nejsou poskytována data od učitele, tj. chybí trénovací množina. Data, která se sledují, se vysvětlují pomocí matematických modelů-statistický přístup, deterministický přístup. Nejprve je nutné se zaměřit na nejdůležitější části tématu učení bez učitele. Jednou z nejpodstatnějších častí, jíž se celý projekt zabývá, je shluková analýza. Konečným výsledkem podrobného zkoumání a rozebrání shlukové analýzy je jednoduchý program realizovaný v jazyce C ++. Podstatou analýzy je popis práce s jednotlivými proměnnými, s nimiž jsou prováděny různé matematické operace. Metriky jsou jednou z podstatných částí shlukové analýzy. Zde jsou řešeny vzájemné podobnosti mezi objekty a počítání jejich vzájemné vzdálenosti pro další shluky. Opomíjeny nemohou být ani další metody patřící do učení bez učitele. Další neméně významnou analýzou je analýza hlavní komponent nebo faktorová analýza. Snahou projektu bylo vytvořit průřez metodami, které se podílejí na strojovém učení, v našem případě u učení bez učitele.
 • Item
  Mobilní systémy čtvrté generace 4G
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Blaha, Michal; Hanus, Stanislav; Prokopec, Jan
 • Item
  Hodnocení KAP-metrů pro rtg přístroje
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Hlavička, Jiří; Wilfert, Otakar; Hudcová, Lucie
  Cílem této práce bylo seznámit se z teoretické i praktické stránky s přístroji, které se používají k měření radiační zátěže pacientů ve zdravotnictví a ověřit jejich vhodnost pro stanovení diagnostických referenčních úrovní (velikost ozáření pacienta) v procesu rentgenového vyšetření. Pro tento účel byly vybrány různé typy rtg přístrojů z Úrazové nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Brno a Masarykova onkologického ústavu, jejíž součástí jsou indikátory plošné kermy.
 • Item
  Snímače polohy s procesorem AVR
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Haltuf, Martin; Žalud, Luděk; Burian, František
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi měření polohy metodou inerciální navigace. Jsou zde popsány druhy senzorů využívajících tuto metodu. Největší pozornost je věnována senzoru úhlové rychlosti gyroskopu. V práci je též popsána obecná charakteristika rodiny mikrokontrolérů AVR firmy Atmel. Mikrokontrolér AVR řady ATmega je použit v návrhu jednoduchého zařízení pro měření polohy mobilního robotu pomocí digitálního gyroskopu firmy Analog Device.
 • Item
  Počítačové modelování netradičních trychtýřových antén
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Divín, Jan; Oliva, Lukáš; Lukeš, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem optimalizační metody PSO a jejího uplatnění na navýšení směrovosti rotačně symetrických trychtýřových antén. K tomuto účelu byl využit osově symetrický 2D model z programu Comsol Multiphysics.