Podstata hliněné architektury v podmínkách Česka

Abstract
Po celých deset tisíc let používali lidé nepálenou hlínu ve svých obydlích a za pouhých posledních sto let se od ní vyspělá společnost vlivem rozvoje moderních technologií postupně odvrátila. Nepálená hlína má jako stavební materiál v současnosti malé uplatnění, které ale s postupným nabýváním významu udržitelnosti narůstá. Hlína má v současné moderní architektuře své místo, a právě na to se snaží poukázat tato práce. Výzkum je založen na předpokladu, že každý stavební materiál tíhne svými vlastnostmi, složením a také znalostmi stavitele k vytvoření určitého prostoru. Různé stavební materiály definuji různé prostory, různé konstrukční použití a různý detail. Tento výzkum definoval metodou zakotvené teorie síť poznatků s ústředními tématy podstaty hliněné architektury a následně aplikoval teorii při návrhu modelového případu. Navržená drobná stavba představuje ideální ztvárnění prostoru z jednoho materiálu na základě získaných i známých informací o hlíně. Má masivní hliněné zdi, které si člověk vytvořil sám, vlastními silami, a poskytuje mu úkryt. Úkryt, který plynule stoupá ze země, jež je jeho hlavním zdrojem, má měkké oblé rysy, které vznikly dotekem lidských rukou a až doslouží, opět splyne se zemí.
For ten thousand years people have used earthen building material in their homes and in just the last hundred years advanced society has gradually turned away from it due to the development of modern technology. Earth is currently of little use as a building material, but it is gradually increasing with the importance of sustainability. Earth has its place in contemporary modern architecture and this is what this work tries to point out. The research is based on the assumption that each building material gravitates with its properties, composition and also the knowledge of the builder to create a certain space. Different building materials define different spaces, different construction uses and different details. This research defined the network of knowledge with the central themes of the essence of earthen architecture by the method of grounded theory and subsequently applied the theory in the design of a model case. The proposed small structure represents an ideal rendering of the space from a single material on the basis of acquired and known information about this material. It has massive earthen walls, which man created himself and it provides him the shelter. The shelter rises smoothly from the ground, its main source, it has soft round features, which were created by the touch of human hands, and when it expires, it naturally merges with the ground again.
Description
Citation
BAŽÍK, L. Podstata hliněné architektury v podmínkách Česka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda) PhDr. Martin Novotný, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Henrich Pifko, Ph.D. (člen) Ing. arch. Zuzana Kierulfová (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Mojmír Hudec (člen)
Date of acceptance
2021-08-30
Defence
Předseda představuje komisi a uvádí tvůrčí práci doktorandky. Doktorandka přednáší prezentaci tezí její disertační práce. Předseda představuje profil doktorandky, její zahraniční zkušenosti a jazykové dovednosti. Školitelka představuje průběh studia doktorandky přečtením posudku. Oponent doc. Pifko představuje svůj posudek, ve kterém zazní otázky: “Je otázka podstaty architektury objektivní kategorií?”; “Jaká jsou opatření proti vodě v modelovém případě?”; “Můžete uvést příklad hliněné architektury v kontextu Česka?” Oponent doktor Novotný přednáší svůj posudek. Doktorandka reaguje postupně na všechny připomínky a otázky oponentů. Doc. Pifko opravuje doktorandku, že zvolenou metodou dospěla k zobecnění subjektivních kategorií, nikoli objektivních. Doktor Novotný se doptává na konstrukční řešení běžné hliněně architektury a navrhuje dodatečná opatření. Doktor Novotný žádá: “Uveďte aplikaci poznatků na stavbě běžného RD v našich podmínkách.” Doktorandka reaguje. Doktor Novotný hodnotí další aspekty disertační práce a upozorňuje na potenciál užití hlíny v moderních postupech, např. proudové výstavbě domů. Arch. Hudec: „Umíte si představit konstrukci z hlíny metodou 3D tisku?” Doktorandka reaguje uspokojivě a uvádí příklady; následuje všeobecná diskuze na toto téma Arch. Kierulfová: „Znáte metodu lité hlíny do bednění?” Doktorandka odpovídá negativně a následuje několik reakcí z řad komise k vysvětlení technologie. Arch. Kierulfová: „Jak se stavíte k užití formy kupole a ke kulturní identitě?“ Doktorandka reaguje uspokojivě. Prof. Chybík se doptává: „Co si myslíte o užití hlíny u centrálních staveb a jejich akustice?” Doktorandka reaguje uspokojivě. Prof. Chybík doplňuje poznámku vhodnosti užití poznatků o hlíně v památkové péči a restaurování starých staveb. Doktor Vejpustek vstupuje do diskuze s názorem, že považuje modelový příklad spíše za sochu než stavbu, která má splňovat základní požadavky na statiku či bezpečnost; dále se ptá: “Co je tedy podstata hliněné architektury?” Doktorandka reaguje. Prof. Chybík uzavírá diskuzi. Prof. Chybík ještě oceňuje grafickou úpravu práce. Arch. Kierulfová se ptá doktorandky, zdali se bude hlíně věnovat v budoucnu dále. Arch. Hudec ještě uvádí soudobé zajímavé příklady staveb s užitím hlíny. Doc. Žabičková připomíná počátky práce doktorandky a její technický fundament, který se v prezentaci neodrazil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO