2021

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 148
 • Item
  Studium organických konverzních povlaků na bázi kyseliny fytové na hořčíkových slitinách
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Zbíral, Roman; Buchtík, Martin; Doskočil, Leoš
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem organických povlaků na hořčíkových slitinách a to především povlaků na bázi kyseliny fytové. V teoretické části se pojednává o hořčíku a hořčíkových slitinách, jejich korozních vlastnostech a o jejich využití pro biomedicínské aplikace. Dále jsou v teoretické části shrnuty základní poznatky o kyselině fytové a mechanismu interakce s hořčíkem a hořčíkovými slitinami. Teoretickou část zakončuje rešerše zabývající se depozicí povlaků na bázi kyseliny fytové na povrch hořčíkových slitin. Studovány jsou zejména optimální technologické a procesní podmínky pro nanášení povrchové vrstvy (pH, koncentrace, doba depozice, aj.). Na základě poznatků z teoretické části byly na povrch Mg slitiny AZ31 deponována vrstva na bázi kyseliny fytové. Povlak byl v rámci experimentální části hodnocen z hlediska jeho morfologie a struktury, chemického a korozního chování. Snímky pořízené na rastrovacím elektronovém mikroskopu (SEM) prokázaly přítomnost mikrotrhlin ve vysušeném povlaku. Chemická podstata konverzního povlaku na bázi kyseliny fytové byla zkoumána technikami energiově disperzní spektroskopie (EDS) v kombinaci s infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací (FTIR). Elektrochemické korozní chování Mg slitiny AZ31 a povlakované Mg slitiny byla zkoumána pomocí potenciodynamické polarizace v Hankových roztocích. Na základě získaných hodnot korozního potenciálu a korozní proudové hustoty lze konstatovat, že nanesená vrstva konverzního povlaku vede ke zlepšení korozních vlastností. Z výsledků SEM analýzy vzorků po expozici v korozním prostředí bylo zjištěno, že během potenciodynamických měření nebyl u povlakovaných vzorků pozorován výrazný projev korozního napadení, jako tomu bylo u samotné Mg slitiny AZ31.
 • Item
  Metabolická adaptace karotenogenních kvasinek na nutriční stres indukovaný vybranými odpady potravinářského průmyslu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Plhalová, Žaneta; Szotkowski, Martin; Šimanský, Samuel
  Tato bakalářská práce se zabývá produkcí karotenoidů a lipidických látek vybranými kmeny karotenogenních kvasinek kultivovaných na odpadních substrátech potravinářského průmyslu. Byly sledovány produkční vlastnosti kvasinkových kmenů Sporidiobolus pararoseus, Sporidiobolus metaroseus, Cystofilobasidium macerans, Rhodotorula mucilaginosa, Rhodotorula kratochvilovae a Rhodosporidium toruloides. Kultury byly kultivovány pomocí odpadních produktů potravinářské výroby: odpadní fritovací olej, kávový olej, který byl získán extrakcí z kávové sedliny a odpadní živočišný tuk z kafilerií. Práce je složena ze dvou hlavních částí. V teoretické části jsou popsány jednotlivé rody kvasinek, sledované metabolity, odpadní produkty a metody analýzy sledovaných metabolitů. Experimentální část je zaměřena na použití a zpracování odpadních substrátů, kultivace kvasinek, získávání a zpracování biomasy analýzu metabolitů. Pro produkci karotenoidů na odpadních substrátech byly nejvhodnější kmeny Rhodosporidium toruloides a Sporidiobolus pararoseus. Nejvyšší produkce lipidických látek byla naměřena u kmene Sporidiobolus pararoseus.
 • Item
  Retardace polymerních materiálů proti hoření
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Winkler, David; Kučera, František; Poláček, Petr
  Bakalářská práce se zabývá zkoumáním expandovaného grafitu jakožto retardéru hoření přidaného do nízkohustotního polyethylenu a potenciálním synergickým efektem s polyfosforečnanem amonným. Aditivované a neaditivované vzorky ve tvaru dog-bone byly připraveny kompaudací a vstřikováním. Krystalizace, tání a tepelný rozklad vzorků byly sledovány metodami termické analýzy TGA a DSC. Vliv koncentrace expandovaného grafitu na mechanické vlastnosti materiálu byl sledován tahovou zkouškou. Efekt expandovaného grafitu jakožto retardéru hoření i jeho synergický efekt s polyfosforečnanem amonným byl potvrzen zkouškou hoření ve vodorovné poloze vzorku.
 • Item
  Zmapování potenciálu sekundárních produktů z výroby titanové běloby
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Nehéz, Samuel Emil; Opravil, Tomáš; Šoukal, František
  Bakalárska práca sa zaoberá využitím sekundárnych produktov z výroby titánovej beloby a ich následným využitím pri výrobe cementu. Za sekundárne produkty z výroby TiO2 je možné považovať niekoľko druhov síranových vôd, z nich sú následnou neutralizáciou pripravené chemosadrovce. Cieľom bakalárskej práce bolo vyskúšať, či je možné niektoré z týchto chemosadrovcov použiť ako retardér tuhnutia v portlandskom cemente. Boli pripravené cementové pasty a malty, ktoré boli podrobené mechanickým a analytickým skúškam. Pri mechanických skúškach bola sledovaná pevnosť v tlaku pri ohybe, pevnosť v ťahu po dobu 60 dní. Materiál z testovacích telies z pást po 7 a 28 dňoch bol preskúmaný röntgenovou difrakčnou analýzou. Takisto bola určená normálna konzistencia, začiatok a koniec tuhnutia. Pripravené vzorky s obsahom chemosadrovca mali niektoré vlastnosti porovnateľné s komerčne používaným cementom.
 • Item
  Možnosti využití odpadní křemeliny
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Jonešová, Markéta; Opravil, Tomáš; Másilko, Jiří
  Při výrobě filtrační křemeliny, vzniká tzv. odpadní křemelina. Jde o materiál se zcela specifickými vlastnostmi, který se v současnosti bez užitku ukládá zpět do vytěžených prostor. Z toho důvodu se tato bakalářská práce bude zabývat hledáním možností využití tohoto zajímavého materiálu. V rámci práce bude provedena analýza odpadní křemeliny a budou zjištěny chemické i fyzikální vlastnosti tohoto materiálu. V rámci samotného experimentu bude provedena a vyhodnocena sada kalcinačních testů s cílem zaměřit se na některé vlastnosti, které by mohly být procesem kalcinace výrazně navýšeny. Například by se mohlo jednat o pucolánovou aktivitu.