Changes of Soil Aggregate Stability as a Result of the Effect of Freeze-thaw Cycles

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-09-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Altmetrics
Abstract
The objective of the present research was to assess the changes in soil erodibility during the non-vegetation period as one of the factors affecting the snowmelt erosion. The temperature fluctuation was simulated with the use of a climatic chamber ex situ. The soil surface was for simplicity reasons considered without any plant or snow cover. The paper deals with the rate of soil erodibility determination – the soil erodibility should increase due to the decrease of soil aggregate stability depending on the number of freeze-thaw cycles and initial soil moisture. Soil samples (taken from three sites) were subjected to freeze-thaw cycles under laboratory conditions. Changes in soil agreggate stability were monitored as one of the main soil characteristics which determine the soil erodibility. Two methods were used to determine the soil macroaggregate stability (soil aggregate fraction 1-2 mm): standard single-sieve method of wet sieving (Kemper et Rosenau, 1986), and dry aggregate analysis using a set of flat sieves with a diameter of 1 mm and 0.5 mm. The results of each method are controversial. Intended hypothesis has not been clearly confirmed.
Cílem výzkumu bylo posouzení změn erodovatelnosti půdy v průběhu mimovegetačního období jako jednoho z faktorů, ovlivňujícího erozi z tání sněhu. Kolísání teplot bylo simulováno ex situ s pomocí klimatické komory. Půdní povrch byl pro zjednodušení uvažován bez vegetačního krytu a sněhové pokrývky. Práce se zabývá stanovením míry zvýšení erodovatelnosti půdy v důsledku snížení stability půdních agregátů v závislosti na počtu mrazových cyklů a počáteční vlhkosti půdy. Půdní vzorky odebrané ze 3 lokalit byly podrobovány mrazovým cyklům v laboratorních podmínkách. Byly sledovány změny stability agregátů jako jedné z hlavních půdních charakteristik, určujících půdní erodovatelnost. Ke stanovení stability půdních makroagregátů o velikosti 1 – 2 mm byly použity dvě metody: standardní jednosítová metoda mokrého prosévání (Kemper et Rosenau, 1986) a suchá agregátová analýza pomocí sady plochých sít o průměru 1 mm a 0,5 mm. Výsledky jednotlivých metod jsou kontroverzní. Uvažovaná hypotéza nebyla jednoznačně potvrzena.
Description
Citation
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015, vol. 63, issue 4, p. 1211-1218.
http://acta.mendelu.cz/artkey/acu-201504-0016_changes-of-soil-aggregate-stability-as-a-result-of-the-effect-of-freeze-thaw-cycles.php
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO