2010

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 509
 • Item
  Použití operačního systému reálného času v LabVIEW-LabWINDOWS/CVI
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Povolný, Petr; Čejka, Miloslav; Beneš, Petr
  Úkolem této práce bylo seznámit uživatele s programováním aplikací reálného času v prostředí LabVIEW a LabWINDOWS/CVI. V úvodu jsou nastíněny základní vlastnosti a parametry operačních systémů. Jsou diskutovány klíčové požadavky kladené na operační systémy reálného času. Je popsána jejich základní koncepce se zaměřením na operační systém VxWorks a porovnání deterministických vlastností s běžným operačním systémem MS Windows. Ve druhé části je uveden stručný popis prostředí LabVIEW a LabWindows/CVI a popis vytváření aplikací reálného času v těchto prostředích. V závěru práce je navržen systém pro sběr analogových dat, na které lze ověřit deterministické vlastnosti aplikace reálného času a aplikace postavené na MS Windows.
 • Item
  Analýza parametrů infračerveného zobrazení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Zembol, Filip; Čech, Petr; Drastich, Aleš
  Tématem mé práce je analýza parametrů infračerveného zobrazení a využití těchto parametrů pro sestrojení termografické rovnice a programu v prostředí MATLAB, ve které graficky zobrazíme rovnici termografie a vliv jednotlivých veličin v ní vystupujících. V práci se nejprve seznámíme s infračerveným zářením, jeho typy a vlastnostmi. Pomocí jednotlivých vyzařovacích zákonů a rušivých elementů infračerveného záření bude sestaven vzorec, který bude ořezávat jednotlivé rušivé elementy povrchového teplotního reliéfu. Tento vzorec umožní vypočítat emisní povrchovou teplotu snímané scény (šedého tělesa) a odstraňovat tak elementy, které je ovlivňují výslednou teplotu snímané scény. Poté sestrojíme program, který bude na základě rovnice termografie vyobrazovat model IR akvizice (termogram). Termogram se bude měnit v závislosti na změnách veličin v rovnici termografie. Změna bude vyjádřena posunem barevného spektra (termografickou stupnicí). Tento program tedy graficky reprezentuje změny veličin ovlivňujících výslednou scénu a umožní lepší pochopení vlivu a funkce jednotlivých veličin v termografické rovnici.
 • Item
  Laditelná smyčková anténa pro radioamatérské použití
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Šmerda, Jaroslav; Lukeš, Zbyněk; Šrámek, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a konstrukci smyčkové antény, kterou můžeme ladit pomocí kondenzátorů krokovým motorem. Anténa je konstruována pro krátké vlny využívané radioamatéry. Mým úkolem je sestavit ladění antény za pomocí čtyřpolohového krokového motoru ovládaného mikroprocesorem, který bude nastavovat krokový motor do poloh, které změní kapacitu kondenzátorů na potřebnou pro naladění antény pro dané kmitočtové pásmo.
 • Item
  Hardwarová realizace nemocničního informačního systému
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Tvarůžek, Marek; Fedra, Petr; Harabiš, Vratislav
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s hardwarovou realizací nemocničního informačního systému CLINICOM a prostudovaní softwarových možností diskových polí RAID v operačním systému CentOS. Praktická část zahrnuje návrh a realizaci diskového pole RAID typu 1 a otestovaní funkčnosti systému při simulované poruše pevného disku a obnovení funkčnosti pole při následovném přidání disku. A na závěr je v bakalářské práci pomocí skriptovacího jazyka porovnána přenosová rychlost před a po vytvoření pole RAID 1.
 • Item
  Využití kogenerace v rodinných domech
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Pusztai, Radek; Baxant, Petr; Mastný, Petr
  V první části bakalářské práce je zpracován obecný pohled na problematiku kogenerace - společné výroby tepla a elektrické energie. Kromě technických a ekonomických aspektů jsou také zmíněny základní druhy provozu kogeneračních jednotek, dále pak podmínky instalace v rodinném domě a legislativní úkony spojené s provozem. V další části jsou popsány technické parametry zvolené jednotky - TEDOM T7. Následně jsou v práci provedeny výpočty energetických potřeb rodinného domu. Provedena je i ekonomická kalkulace objektu s porovnáním s jinými zdroji tepla.