2012

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 449
 • Item
  Regulace přívodu paliva turbohřídelového motoru
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Ondráček, Vladimír; Dundálek, Radim; Hubáček, Tomáš
  Vypracovaný projekt předkládá komplexní návrh záložní hydromechanické jednotky pro dodávku paliva do turbohřídelového motoru TS100. Požadovaná funkce záložní jednotky je zabezpečení funkce motoru TS100 při výpadku primární elektromechanické palivové soustavy. Záložní hydromechanická jednotka sestává z hydrostatického čerpadla paliva, odstředivého regulátoru, ventilů maximálního a minimálního tlaku, přepínacího ventilu a signalizátoru aktivace hydromechanické jednotky. Parametry hydromechanické jednotky jsou navrženy s ohledem na požadované otáčky výstupního hřídele motoru a jeho dovoleného kolísání. Výpočet hlavních parametrů a dynamický výpočet chování soustavy regulátoru a motoru je proveden v programu DYNAST Shell. Doplňkové výpočty byly provedeny v programu Microsoft Excel. Vlastní konstrukce hydromechanické jednotky je provedena v 3D konstrukčním software Pro/Engineer.
 • Item
  Analýza efektivity marketingové strategie a její další využití ve výrobní firmě
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Wiener, Marek; Chlebovský, Vít; Veselá, Jitka
  Diplomová práce obsahuje základní analýzu marketingové strategie výrobní firmy a následně návrhy na její zlepšení. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je věnována současnému marketingu, která obsahuje srovnání finančních a lidských zdrojů. V druhé části je popsán návrh marketingové strategie a její implementace. V diplomové práci je zmíněna i optimalizace výrobního systému. Cílem práce je nastavit marketingovou strategii tak, aby se zvýšil prodej, zisk a zároveň se definovaly náklady na marketing firmy. Výstupem práce je odhalit silné a slabé stránky, příležitosti, hrozby a podrobné kroky, které mohou obsahovat nejen finanční a lidské zdroje, ale i schopnosti a know-how společnosti. Práce má poskytnout ucelenou formu současné marketingové strategie a podrobně popsat její funkčnost.
 • Item
  Obrobitelnost kompresních kol z titanových slitin
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Pepin, Faustin; Píška, Miroslav; Polzer, Aleš
  Nespornou vyhodou počítačem podporované výroby (CAM) je výrazná časová úspora při přípravě obráběcího programu. Asociativita je jedním z řešení, její místo v rámci přípravy výrobku se nachází mezi hlavní konstrukcí a technologií podniku. Pro studium asociativity byl použity CAD/CAM modely kompresoru, který díky své komplexní geomtrii posloužil jaky dobrý příklad. Tato práce se podtrhuje omezené možnosti asociativity, především pokud jde o realizaci obráběcího programu pro součást tvořenou více prvky. Dále v této studii budou prezentovány jisté možnosti zlepšení procesu. Studie asociativity v této práci je zaměřena především na obrábění, tedy její aplikace jsou využívány zejména ve oborech jako je automobilový průmysl, letectví, kosmický průmysl či stavebnictví. Kompresor studovaný v této práci je vyroben ze slitiny titanu Ti-6Al-4V a jedná se o součást využívanou v kosmickém průmyslu. Jelikož se jsou jeho rozměry velmi malé, jsou pro jeho obrábění nezbytné velmi přesné nástroje a vysoké řezné rychlosti. Tato práce představuje odlišné strategie obrábění navrhnuté pro výrobu kompresoru, společně s analýzou výsledků. Po počáteční přípravě výroby následují dvě hlavní etpy : editace programu v CATII V5 a jeho ověření v NCSimul8.
 • Item
  Zvyšování produktivity na obráběcím centru pomocí metody štíhlé výroby
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Illeová, Marie; Píška, Miroslav; Polzer, Aleš
  Diplomová práce se zabývá problematikou zvyšování produktivity pomocí metody štíhlé výroby zvané Lean. V dnešní době je potřeba udržet si přízeň zákazníka a finanční prosperitu firmy. Právě štíhlá výroba se zaměřuje na spokojenost zákazníka a na zvýšení finančního přínosu firmě, tím, že se snaží odstranit plýtvání, která se vyskytují v procesu. Lean Six Sigma je metoda, která se zaměřuje na spokojenost zákazníka (Lean) a na zdokonalování procesů (Six Sigma). Jejím cílem je zvýšit kvalitu a zároveň snížit náklady a dobu dodání. První část diplomové práce se zabývá nástroji štíhlé výroby a detailně popisuje metody, které budou použity v praxi. V praktické části diplomové práce byly využity nástroje Lean Six Sigma především metoda DMAIC, která je označována za systematický přístup k řešení problémů. Skládá se z pěti částí: definování, měření, analýza, zlepšení a kontrola.
 • Item
  Technologie obrábění vybrané součásti pro automobilový průmysl
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Ryšavá, Zdeňka; Píška, Miroslav; Polzer, Aleš
  Tato práce se zabývá problematikou nárůstku. Jde o řešení konkrétního průmyslového problému. Pro daný odlitek ze slitiny hliníku a řezný nástroj ze slinutého karbidu je studován výskyt nárůstku pro různé řezné podmínky. Nejprve se práce zabýva rozborem tématiky nárůstku, mechanismy jeho vzniku a parametry, které mají na jeho výskyt a růst největší vliv. Dále je věnována pozornost studiu materiálu odlitku, jeho nové koncepce a původního řešení. Během inovačního procesu došlo k obměně použitého materiálu. Tato změna se na procesu řezání projevila vznikem významného nárůstku, který vede až k úplné destrukci nástroje. Byly provedeny zkoušky tvrdosti a metalografické výbrusy pro detailní popis a srovnání vlastností obou slitin hliníku. Výsledky zkoušek prokazují rozdíly v metalografické struktuře (velikosti dendritů, množství precipitátů) a tvrdosti daných materiálů. Experimentální řešení problému spočívalo v testech vrtání do odlitků ze zkoušených slitin hliníku. Pro jednotlivé vrtací zkoušky byla měněna hodnota posuvu a řezné rychlosti. Za pomoci dynamometru byla měřena posuvová síla, dále byl použit wattmetr k určení příkonu stoje a synchroní funkce CN, jejichž výstupem byla aktuální poloha vřetene a řezný moment. Na zákldě naměřených hodnot byla vypočtena měrná řezná síla pro konkrétní testované řezné podmínky.Mimoto po každém pokusu byly pořízeny fotografie nástroje s daným nárůstkem. Z výsledků vyplývá, že měrná řezná síla má tendenci výrazně klesat se zvyšující se hodnotou posuvu, oproti tomu zvyšující se řezná rychlost nemá tak výrazný účinek na její snižování. Co se týče naměřené tloušťky nárůstku, tak se zvyšující se řeznou rychlostí dochází k jejímu poklesu. V případě růstu posuvu, má nárůstek taktéž tendenci klesat, ale menší měrou oproti předešlému případu. V závěru práce je uvedeno rozmezí řezných rychlostí a posuvů vymezující optimalizovanou zónu pro vrtání dané součásti. Následuje nabídka dalších možných experimentů vážících se k tématu studie.