Middleware pro framework Testos

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je vytvořit komunikační sběrnici pro platformu Testos, což umožní nástrojům platformy spolu komunikovat a využívat navzájem svoje služby. V textu jsou prozkoum8na současná řešení a protokoly založené na modelu Publish-Subscribe. Dále také práce specifikuje požadavky na komunikační sběrnici vyhovující potřebám platformy Testos a také navrhuje řešení pro splnění daných požadavků.   V rámci výzkumu byly prozkoumány tři řešení - MQTT, DDS a AMQP. Průzkum každého řešení byl zaměřen na způsob komunikace a hlavní funkční prvky. Jako startovací bod implementace sběrnice byl vybrán protokol MQTT. Tato práce také specifikuje jak tento protokol rozšířit, aby byly splněny požadavky na sběrnici. Mezi stěžejní rozšíření navrhnuté v rámci této práce patří management životního cyklu požadavků rozšiřující způsob doručování zpráv a mechanismus zasílání požadavků standardu MQTT. Protokol byl také rozšířen o možnost shlukování zpráv do BULK paketu za účelem snížení množství potřebných síťových zdrojů. Výsledkem je Testos Bus, který je postavený na upraveném a rozšířeném protokolu MQTT, který zahrunuje implementaci brokeru a klientských knihoven pro Python a C++. Testos Bus naplňuje všechny povinné požadavky platformy, což ověřují automatické testy.
This goal of this thesis is to create a communication bus for the Testos platform, which enables the tools to communicate and utilize each other's services. The thesis consists of a research of current Publish-Subscribe protocols and solutions. It also outlines the requirements for a communication bus that fits the Testos platform's needs and proposes solutions that satisfy them. As a part of the research, there were 3 message-oriented software solutions explored - MQTT, DDS and AMQP. The examination of each solution was focused on the communication model and main features. The MQTT protocol was chosen as the starting point of the bus implementation. The thesis also specifies how to extend the protocol in order to satisfy the requirements. Main MQTT extensions proposed by this project include an introduction of a management of request life cycle on top of the MQTT message delivery and the request/response mechanism. The protocol was also expanded by ability to pack messages into a BULK packet to decrease the needed network resources. The result is a Testos Bus, which is based on a modified and expanded version of MQTT, that includes a broker implementation as well as implementation of client libraries for Python and C++. Testos Bus satisfies all mandatory requirements, which is verified by automated tests.
Description
Citation
ČERVINKA, R. Middleware pro framework Testos [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Bezpečnost informačních technologií
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Mgr. Kamil Malinka, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-24
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Na jakém počítači probíhaly výkonnostní testy a kolik zpráv je teoreticky možné v rámci jednoho vlákna během 1s odeslat? Jak jste testoval, že bylo opravdu odesláno a brokerem zpracováno zadané množství zpráv?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO