2021

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 143
 • Item
  Multispektrální zpracování obrazu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Li, You; Zemčík, Pavel; Juránek, Roman
  S rychlým rozvojem technologie multispektrálního zobrazování v posledních desetiletích obrázky získané zobrazovacími systémy obsahují nejen barevná pásma RGB v každodenním životě, ale také mají multispektrální barevná pásma a vysoké prostorové rozlišení v multispektrálních obrazových datech. Díky tomu obrázky obsahují bohaté informace o charakteristických cílových oblastech. Fúze obrazu je také důležitou větví v oblasti zpracování obrazu, kde je více obrázků ze stejné oblasti ve stejné výšce sloučeno do jednoho obrazu. Poté se zlepší korelace mezi spektrálními informacemi multispektrálních obrazů. Aby se informace na obrázku neztratily. Tato práce obsahuje popis návrhu a implementace multispektrálního obrazového systému, předzpracování multispektrálních obrazů, fúzi multispektrálních obrazů a analýzu hlavních komponent. Nakonec je představeno hodnocení celého systému.
 • Item
  Učení se automatů pro rychlou detekci anomálií v síťovém provozu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Hošták, Viliam Samuel; Holík, Lukáš; Matoušek, Petr
  Táto práca sa zaoberá rýchlou detekciou sieťových anomálií na základe učenia automatov. Popisuje a porovnáva niekoľko vybraných algoritmov učenia automatov, vrátane ich aplikácie na učenie sieťových charakteristík. Pre takto naučené automaty je navrhnutých niekoľko metód detekcie sieťových anomálií, ktoré umožňujú odhaliť tak sekvenčné, ako aj štatistické anomálie v rámci komunikácie. Za týmto účelom využívajú mechanizmy samotných automatov, ich transformáciu, či štatistickú analýzu. Navrhované metódy detekcie boli implementované a vyhodnotené na prevádzke protokolu IEC 60870-5-104 používaného v industriálnych kontrolných systémoch.
 • Item
  Minimalizace automatů s jednoduchými čítači
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Turcel, Matej; Holík, Lukáš; Vojnar, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá redukciou veľkosti tzv. čítačových automatov. Čítačové automaty rozširujú klasické konečné automaty o čítače s obmedzeným rozsahom hodnôt. Umožňujú tým efektívne spracovať napr. regulárne výrazy s opakovaním: a{5,10}. V tejto práci sa zaoberáme reláciou simulácie v čítačových automatoch, pomocou ktorej sme schopní zredukovať ich veľkosť. Opierame sa pritom o klasickú simuláciu v konečných automatoch, ktorú netriviálnym spôsobom rozširujeme na čítačové automaty. Kľúčovým rozdielom je nutnosť simulovať okrem stavov taktiež čítače. Za týmto účelom zavádzame nový koncept parametrizovanej relácie simulácie, a navrhujeme metódy výpočtu tejto relácie a redukcie veľkosti čítačových automatov pomocou nej. Navrhnuté metódy sú tiež implementované a je vyhodnotená ich efektivita.
 • Item
  Systém pro správu bezdrátových zobrazovacích modulů s využitím technik získávání energie
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Veselý, Miroslav; Šimek, Václav; Strnadel, Josef
  Diplomová práce se zabývá problematikou chytrých zobrazovacích modulů a jejich správy. Pozornost je věnována analýze současného stavu s ohledem na napájení a vzdálenou administraci. Na základě získaných poznatků je cílem této diplomové práce návrh a vývoj prototypu bezdrátového zobrazovacího modulu a systému pro správu. Podstatnou částí práce je také základová stanice pro vzdálený přístup k síti se zobrazovacími moduly umožňující jejich administraci.
 • Item
  Aplikace pro přípravu zkoušek
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Líbal, Tomáš; Dytrych, Jaroslav; Veigend, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou přípravy zadání závěrečných zkoušek na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Popisuje návrh a implementaci webové aplikace, která vyučujícím umožňuje vytvářet a spravovat plány místností a termíny jednotlivých zkoušek. Důležitou částí aplikace je také automatické rozsazení studentů v místnostech a vygenerování jednotlivých zadání zkoušky pro tisk na základě šablony a způsobu rozsazení. Studentům aplikace zprostředkuje přehledné zobrazení jednotlivých termínů zkoušek a podrobností o nich. Výsledkem práce bude funkční a používaná webová aplikace napsaná v jazyce Java s využitím aplikačních rámců Spring a Angular.