Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa bude zaoberať hodnotením finančnej situácie spoločnosti KAPAMAT AG – ambiente design, s.r.o. za uplynulé obdobie 2015 – 2019. Pri posúdení finančného zdravia korporácie, budú využité rôzne metódy a ukazovatele finančnej analýzy. V teoretickej časti budú definované základné pojmy a teoretické východiská, ktoré budú neskôr použité pri vypracovaní samotnej finančnej analýzy v analytickej časti. V poslednej návrhovej časti budú doporučené možné opatrenia, vďaka ktorým by sa zlepšila ekonomická situácia spoločnosti.
The bachelor thesis will deal with the evaluation of the financial situation of the company KAPAMAT AG – ambiente design, Ltd. for the previous period 2015 – 2019. Various methods and indicators of the financial analysis will be used to assess the financial health of the corporation. The theoretical part will define a basic concepts and a theoretical background, which will be used later in the elaboration of the financial analysis in the analytical part. The last part will include recommended possible solutions, thanks to which the economic situation of the company would be improved.
Description
Citation
MICHALOVÁ, M. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Pěta: K čemu používáte úvěr a proč nevyužijete vlastní peněžní prostředky? - odpovězeno Ing. Ptáček: Firma má velký objem závazků, ale nedochází jen k dočasnému nebo přechodnému nedostatku finančních prostředků? - částečně odpovězeno Ing. Milichovský: U sociálních faktorů uvádíte počet studentů jazykových škol, proč? - odpovězeno Váš největší konkurent má sídlo v Bratislavě, v Žilině se jiný významný konkurent přímo nenachází? - odpovězeno doc. Zich: Co vše budete nabízet prostřednictví e-shopu? - částečně odpovězeno Jste přesvědčena, že Vaše výrobky budou úspěšně prodávány prostřednictvím e-shopu i v zahraničí? - částečně odpovězeno Proč se daná společnost nachází ve ztrátě? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO