Číslo 02, ročník II

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Vztahy se stakeholdry v soudobých marketingových koncepcích
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06) Šimberová, Iveta
  Současné poznání poukazuje na to, že u úspěšných podniků je zřetelná zejména jejích silná orientace na trh, ale také se objevuje další významný fenomén, a to, intenzivní zaměření na vytváření a udržování vztahů se stakeholdry v návaznosti na jejich potřeby s důrazem na vysokou kvalitu služeb. Cílem příspěvku je zmapovat zaměření na vztahy se stakeholdry v soudobých marketingových koncepcích, mezi které patří zejména „marketing vztahů“ a „tržní orientace“. Výsledky poznání pak následně shrnuje v diskusi dotýkající se empirického výzkumu této oblasti na průmyslových trzích.
 • Item
  ARMS – Investigativní zbraň pro konkurenční boj
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06) Straka, Lubomír; Trnka, Dan
  Příspěvek popisuje účel a způsob použití funkčního vzorku Analytického, Rešeršního a Monitorovacího Systému (ARMS) aplikovaného v komerční sféře pro správu znalostí a hledání konkurenční výhody. Hledání konkurenční výhody vyžaduje zpracování velkého množství různorodých informačních zdrojů, které je možné pomocí ARMS indexovat a jednotně prohledávat. Dále systém různými způsoby podporuje tvorbu znalostního portálu, který slouží pro sdílení znalostí mezi různými subjekty. Důležitá je také podpora vizuálního znázornění a analýzy získaných poznatků. V závěru je uvedena technicko-ekonomická specifikace ARMS.
 • Item
  Přístupy k vymezení pojmu „Initial Public Offering“ a návrh jeho českého ekvivalentu
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06) Meluzín, Tomáš
  V článku jsou představeny výsledky komparativní analýzy zahraničních definicí pojmu „Initial Public Offering“ a vymezeny odlišnosti od soudobého přístupu k tomuto pojmu v české literatuře. Na základě získaných poznatků je navržen český ekvivalent pro „Initial Public Offering“, který respektuje jeho hlavní význam a podstatu.
 • Item
  Vědeckotechnický rozvoj jako činitel hospodářského růstu
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06) Luňáček, Jiří
  Tento příspěvek čerpá z problematiky teoretické ekonomie. Snaží se navrhnout postupy, pomocí kterých je možno vysvětlit vliv vědeckotechnického rozvoje na celkový hospodářský růst. Vychází z přístupů neoklasické politické ekonomie. Prostor pro vědeckotechnický rozvoj je zde chápán jako možnost dosáhnout požadovaných výstupů výroby při nižším užití základních osobnící a věcných činitelů, tedy při jejich vyšší účinnosti. Představy o tom, jaký by to vědeckotechnický rozvoj měl být, přitom chybí. Předložený příspěvek se pokouší nastínit důslednější představu o působení vědeckotechnického rozvoje jako činitele hospodářského růstu, a to představu dovedenou až do formálních výrazů, které je možné použít ke konstrukci modelů analyticky nebo prognosticky orientovaných.
 • Item
  Přístupy k zefektivnění výuky především z pohledu provázanosti dat v IS a jejich interpretace
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06) Kříž, Jiří
  K základním principům manažerského rozhodování patří i rychlé korigování navržené strategie, pohotová reakce na změny, na protitahy konkurence a na působení vnějších vlivů. Článek prezentuje některé atributy MS SQL Serveru jako nástroje pro podporujícího mnohem lepší zpracování informací především v jejich vzájemných souvislostech. Příspěvek je zaměřen na stručný popis možného pojetí strategie elektronického obchodu a na analytické nástroje použitelné pro hodnocení navržené strategie, jako možná podpora pedagogického procesu s cílem využití znalostí získaných v jednotlivých předmětech a pochopení vzájemné provázanosti dat a jejich správnou interpretaci.