Využití nástrojů projektového managementu při řízení IT projektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Obsahem bakalářské práce je využití metod projektového managementu v praxi, konkrétně při vzniku nové odnože společnosti Mamtex, s. r. o. Úvodní část pojednává o teoretických východiscích, které jsou dále využité v návrhové části. Analytická část se zaměřuje na dosavadní postupy při plánování a realizování existujících projektů. V návaznosti na to se návrhová část zaobírá celým životním cyklem projektu od první myšlenky až po jeho úspěšné ukončení. Závěr obsahuje shrnutí projektu.
The content of the bachelor thesis is the use of project management methods in practise, specifically in the creation of a new brand of Mamtex, s. r. o. First part is devoted to theoretical background, which one is then used for the practical part itself. The analytical part focuses on current procedures for planning and implementation of existing projects. Following this, the design part deals with the entire life cycle of the project from the first idea to its successful completion. The conclusion contains a summary of the project.
Description
Citation
HNÁTOVÁ, K. Využití nástrojů projektového managementu při řízení IT projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.: Jak byla v rozpočtu stanovena výše finanční rezervy? Odpovězeno. Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc: Jaká forma reklamy byla v práci navržena s ohledem na harmonogram projektu? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO