Číslo 04, ročník III

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Underpricing: fenomén spojený s realizací IPO
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06) Meluzín, Tomáš
  Empirické výzkumy dochází k závěru, že většinou existuje kladný rozdíl mezi kurzem akcií vytvořeným během prvního dne obchodování na sekundárním trhu a emisním kurzem akcií při IPO. Tato skutečnost, ve světové odborné literatuře označovaná termínem underpricing, představuje v současné době jedno z nejvíce diskutovaných témat spojených s IPO. Cílem článku je analyzovat dopad underpricingu na emitující společnosti, resp. jejich akcionáře a podrobit diskusi soudobé teoretické přístupy k vysvětlení existence tohoto fenoménu. Příspěvek byl uskutečněn za finanční podpory Grantové agentury České republiky v rámci řešení grantového projektu č. 402/09/P134 s názvem „Rozhodovací model financování podniků prostřednictvím IPO“.
 • Item
  Consumer behavior changing: methods of evaluation
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06) Gaile-Sarkane, Elīna; Andersone, Ieva
  The article is devoted to methods of analyses of consumer buying behavior as well as to evaluation of most important factors what influences consumer behavior. This research aims at investigations about the changes in consumer behavior caused by globalization and development of information technologies; it helps to understand the specific factors what should be taken into account in evaluation of consumer behavior. The authors employ well-established quantitative and qualitative methods of research: grouping, analysis, synthesis, expert method, statistic method, etc. Research findings disclosed that there is possibility to introduce new methods for evaluation of changing consumer behavior.
 • Item
  Krízový manažment a krízové plánovanie
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06) Szabo, Ľuboslav; Grznár, Miroslav
  Príspevok je venovaný dopadom hospodárskej krízy na podnikateľské subjekty a rozhodovaniu manažmentu podnikov v krízových situáciách. Charakterizuje prejavy krízy v priemyselnej výrobe SR, identifikuje hlavné oblasti prejavov krízy v ekonomike podniku. Venuje sa úlohe a metódam krízového manažmentu a krízového plánovania pri eliminácii dopadov krízy. Osobitnú pozornosť venuje aj riadeniu ľudských zdrojov v krízových situáciách.
 • Item
  Faktory ovlivňující lidský kapitál ve vztahu k firemní strategii
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06) Staňková, Dana Maria
  Efektivita organizace je dána mírou úspěšnosti v dosahování vytyčených cílů v souladu se stanovenou firemní strategií. Základním předpokladem pro zajištění efektivity a požadované produktivity každé firmy je získání vysoké míry angažovanosti jejích zaměstnanců a loajality k vytyčeným cílům vedoucích k naplňování firemní strategie. Mezi nejdůležitější nástroje, jak požadovaného dosáhnout, patří komunikace, správně volená motivace, firemní kultura, ale současně i osobnost daného manažera, jeho styl řízení a vedení. Lidský kapitál tvoří nejcennější zdroj, kterým firma disponuje, proto je k využití jeho veškerého potenciálu v procesu realizace firemní strategie důležitá aplikace maxima daných nástrojů.
 • Item
  Manažerská odpovědnost z hlediska managementu, práva a pojišťovnictví
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06) Martinovičová, Dana; Staňková, Dana Maria
  Manažerská odpovědnost je přímo spojena s výkonem jednotlivých manažerských funkcí. Mezi nejzávažnější rizika při řízení podnikatelských subjektů patří z právního pohledu osobní odpovědnost vrcholových manažerů. Jedním z prostředků, jimiž lze tato rizika zmírnit, je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou managementem podniku. Tento pojistný produkt je považován za poměrně rizikový a komerčními pojišťovnami na českém pojistném trhu je poskytován pouze stálým klientům.