Návrh na rozšíření investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na vypracování návrhu na rozšíření investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů dle požadavků managementu. V teoretické části jsou uvedeny vybraná právní a teoretická východiska fungovaní fondu kvalifikovaných investorů v České republice. Nejdříve je definován statut fondu a jsou nadefinovány požadavky managementu fondu. Je provedena finanční analýza vybraných společností. Výsledky jsou dále srovnávány a vyhodnoceny na základě předem daných kritérií. Za pomoci bankrotního modelu jsou vyřazeny příliš rizikové společnosti. Na základě analyzovaných výsledků je vypracováno doporučení na rozšíření portfolia fondu kvalifikovaných investorů.
The bachelor's thesis focuses on the development of a proposal to expand the investment portfolio of hedge fund according to the requirements of management. The theoretical part presents selected legal and theoretical basis for the operation of a hedge fund in the Czech Republic. First, the fund's properties are defined, and the fund's management requirements are defined. A financial analysis of selected companies is performed. The results are further compared and evaluated based on predetermined criteria. With the help of the bankruptcy model, too risky companies are eliminated. Based on the analysed results, a recommendation is made to expand the hedge fund's portfolio.
Description
Citation
ZAPULA, P. Návrh na rozšíření investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Milichovský: Jak jste stanovil váhy jednotlivých ukazatelů v rámci hodnocení? - odpovězeno Jaká je celková škála z které jste vycházel a z toho vyplvající minimální a maximální dosažitelné hodnoty? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO