2021

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Příčné přemístění moderních vozidel na mokrém povrchu
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Mikulec, Roman; Semela, Marek; Kropáč, František; Mičunek, Tomáš
  Tato dizertační práce se zabývá možnostmi stanovení minimální doby příčného přemístění moderních vozidel na mokrém povrchu vozovky. Analýza příčného přemístění je v rámci vyšetřování dopravních nehod prováděna v případech, ve kterých byl tento manévr součástí nehodového děje, nebo jako součást řešení odvrácení střetu. Problematika příčného přemístění již v minulosti byla řešena v řadě závěrečných prací, nicméně většina těchto prací byla založena na výsledcích měření na suchém povrchu vozovky. Je tedy nutné prozkoumat aplikovatelnost dosavadních výpočtových metod na situaci se sníženými adhezními podmínkami spolu se značným časovým odstupem od většiny dříve provedených studií, a tedy i značným pokrokem v oblasti konstrukce vozidel a systémů jízdní stability. Z tohoto důvodu bylo provedeno několik sérií jízdních zkoušek s moderními vozidly převážně na mokrém povrchu vozovky. Tato měření zajistila podstatné vstupní i výstupní veličiny, pomocí kterých bylo možné provést analýzu doposud používaných metod výpočtu a zároveň bylo možné s jejich pomocí určit nastavení systému jízdní stability v simulačních programech. Na základě statistické analýzy byl jako nejvhodnější metoda výpočtu doby příčného přemístění dvěma oblouky vyhodnocen doposud používaný tzv. Kovaříkův vzorec, pro který byla nalezena nová hodnota matematické konstanty. Rovněž je v práci představen alternativní výpočet podélné vzdálenosti, kterou vozidla v rámci manévru urazí.
 • Item
  Analýza chování řidiče při řešení situací spojených s přecházením chodců přes vozovku
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Maxera, Pavel; Kledus, Robert; Kolíbal, Zdeněk; Rábek, Vlastimil
  Dizertační práce se zabývá analýzou chování řidiče při řešení situací, spojených s přecházením chodců přes vozovku, a to po různě stavebně řešených přechodech pro chodce za různých podmínek. Práce prohlubuje poznání o vlivu lidského faktoru na vznik dopravní nehody vozidla s chodcem a doplňuje tak poznatky pro potřeby analýzy dopravních nehod, zejména při řešení předstřetové fáze a při řešení možností zabránění střetu účastníky nehody. V práci je podrobně pojednáno o chování řidiče a různých modelech chování, pozornost je věnována také zrakovému vnímání, procesu zpracování informací, jednání řidiče a reakční době. V rámci řešení této dizertační práce byly navrženy a realizovány vhodné typy experimentů, kdy na základě provedených měření byla nalezena metoda zpracování a vyhodnocení dat o chování řidičů a současně byl získán významnější soubor dat pro podrobnou analýzu chování řidičů při různých jízdních situacích. Posuzované veličiny o chování řidičů byly analyzovány z hlediska nebezpečnosti jízdních situací. Pro tyto účely byly v práci vymezeny kategorie nebezpečnosti jízdních situací (situace zcela bezpečné, se zvýšeným nebezpečím, nebezpečné a kritické), do kterých byly následně zařazeny analyzované jízdní situace. Pro umožnění kvantifikace tohoto zařazení situací do kategorií nebezpečnosti byl vymezen tzv. koeficient nebezpečnosti K. Z provedené podrobné analýzy získaných dat byly stanoveny mezní hodnoty tohoto koeficientu a tyto následně verifikovány pomocí údajů z řešení reálných dopravních nehod. Současně byla analýzou ověřena vhodnost užití tohoto koeficientu nebezpečnosti při analýze dopravních nehod, zejména pro detailní posouzení možností zabránění střetu.