Komplexní model elektro-mechanické soustavy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá komplexními modely elektro-mechanických soustav. Tvoří ji literární rešerše na téma diagnostika založená na modelech a praktická část, zabývající se tvorbou daného modelu DC motoru s elektrickou, mechanickou a teplotní částí pomocí knihovny Simscape v programu Simulink. Celá práce končí zhodnocením výsledků a využití modelu v praxi.
This bachelor’s thesis deals with complex models of electro-mechanical systems. It consists of literary research about model-based diagnostics and of a practical part dealing with the creation of the given model of DC motor with electrical, mechanical and heat part by using Simscape libraries in a software Simulink. The whole thesis ends with the evaluation of results and the use of the model in practice.
Description
Citation
MARTON, F. Komplexní model elektro-mechanické soustavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-21
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Můžete blíže vysvětlit určování časových konstant motoru? Pro jaké průběhy veličin platí vztahy uvedené ve vaší práci? Byl by v řešení nějaký rozdíl, kdybyste uvážil, že je motor napájen z měniče namísto harmonickým signálem? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako dobrá / C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO