Vliv tvaru odlitků na využití nálitků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vlivem tvaru odlitků na využití nálitků. V teoretické části je popsáno nálitkování, tuhnutí kovových materiálů a popis a vady hliníkových slitin, zejména použitého materiálu DIN 226. V praktické části je popsán návrh experimentu, provedené zkoušky a jejich výsledky. Pro porovnání tvaru byly odlity 4 různé geometrie odlitku vždy s nálitkem P69I. Na zkušebních odlitcích byla provedena kapilární zkouška, zkouška porovnání hustot. Dále byl změřen DAS index a stanoveno využití nálitku v závislosti na tvaru a modulu odlitku.
The Bachelor thesis deals with the influence of the shape of the casting on the yield of the feeders. The theoretical part describes the feeders, solidification of metallic materials and the description and defects of aluminium alloys, in particular the material used: DIN 226. The practical part describes the proposal of the experiment, the tests performed and their results. To compare the shape, 4 different geometries of the casting were cast each with feeder P69I. A capillary test, a density comparison test, was performed on the test casts. In addition, the DAS index was measured and the yield of the feeders was determined depending on the shape and module of the casting.
Description
Citation
BLAŽEK, P. Vliv tvaru odlitků na využití nálitků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Kaňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D. (člen) Ing. Boris Láník (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Student Petr Blažek svou prezentací seznámil zkušební komisi s obsahem práce. Práce byla přednesena ve stanoveném čase. Po prezentaci a přečtení posudků práce, byl student vyzván k zodpovězení otázek oponenta, které zodpověděl. K práci byly vzneseny připomínky a následující dotazy: U hodnocení vzdálenosti sekundárních os dendritů uvádíte zkratku DAS, správně má být ale SDAS.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO