Centrum chytré čtvrti Špitálka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Brno uvažuje nad vybudováním nové brněnské třídy již několik let. Bylo vypracováno mnoho studií na podobu nové brněnské třídy, která bude v budoucnu vedena rovnoběžně s ulicí Koliště. Brněnská třída by měla ulevit dopravnímu přetížení okolních komunikací. Architektonická studie, která byla předmětem této diplomové práce, se zabývá hotelovým objektem s kongresovým sálem. Budova by se stala součástí nově vznikající chytré čtvrti. Urbanistický koncept, zpracovaný jako před-diplomová práce, je základem pro architektonickou studii hotelu. Území reaguje na prvky, kterými se vyznačují smart city v zahraničí. V návrhu se vyskytuje kompaktní městská struktura s velkou variabilitou veřejných prostorů i budov samotných. Novostavba hotelu sousedí s nově vybudovanou brněnskou třídu. Přes ulici na ho-tel navazuje urbanistický návrh veřejného prostoru okolo chladící věže, kde okolní zástav-ba slouží k obchodním, komerčním a zábavním funkcím. Cihelný objekt brněnských tepláren byl barevnou inspirací pro architektonickou podobu návrhu. Samotná hmota domu se člení na dva samostatné provozy, provoz hotelové a kongresové části, které jsou vzájemně propojeny krčkem. V parteru hmoty nalezneme vstupní lobby, přes které se dostaneme do kongresového sálu i restaurace. Nároží objektu je horizontálně členěno po podlažích s různě širokými konzolami. Fasády hotelové části se projevují s pravidelným rastrem oken na severní i jižní fasádě. Odstoupení nejvyššího podlaží dává vzniknout prostoru teras, které umožnují výhled všemi směry v historickém centru. Jihozápadní strana nabízí výhled na Svitavský náhon, chladící věž a hrad Špilberk. Te-rasy mohou využít návštěvníci wellness, hoteloví hosté v průběhu snídaní i hosté, kteří budou chtít navštívit zelenou střechu.
The management of Brno has been considering building a new boulevard for several years. Many studies have been prepared on the appearance of the new Brno boulevard, which will be run parallel to Koliště Street. Brno boulevard should alleviate traffic jams on the surrounding roads. The diploma thesis deals with the architectural study of the hotel and the congress hall that would become part of the emerging smart district Spitalka. The urban concept (part of the pre-diploma thesis) is the basis for the architectural study of the hotel. The area responds to the elements that characterize smart cities abroad. The design includes a large variability of public spaces and the buildings themselves. The newly built hotel is adjacent to the newly built Brno boulevard. Across the street, the hotel is connected to a public space around the cooling tower, where the surrounding buildings are used for business, commercial and entertainment functions. The brick building of the Brno heating plants was a colorful inspiration for the architectu-ral form of the design. The building itself is divided into two separate operations, part of the hotel and the congress part, which are interconnected. On the ground floor you can find the en-trance hall, which leads to the congress hall and restaurant. The corner of the building is horizontally divided into floors of different widths. The facade of the hotel on the north and south sides is divided by windows. Thanks to the shift of the top floor, a place was created for terraces that allow a view of the historic city center. The south-western side offers a view of the Svitavsky nahon, the cooling tower and Spilberk Castle. The terraces can be used by wellness visitors, hotel guests during breakfast and to visit the green roof.
Description
Citation
VÉMOLOVÁ, P. Centrum chytré čtvrti Špitálka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing.arch. Zdeňka Vydrová - předseda, prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. - místopředseda, Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. - tajemník, doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. - člen, Ing. arch. Pavel Jura - člen, Ing. arch. Pavel Pekár - člen,
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Studentka představila téma diplomového projektu, jímž je Centrum chytré čtvrti Špitálka, který vycházel z před diplomového projektu, kde řešila především urbanistické souvislosti. Hlavní myšlenkou stavby je propojení hotelové a kongresové části. Prezentace byla připravena příkladně, výklad byl veden konzistentně a studentka operativně reagovala na doplňující dotazy členů komise. Vysvětlila svůj urbanisticko - architektonický koncept objektu a technická řešení. Studentka veškeré reakce na připomínky obsažené v oponentském posudku představila v samostatné prezentaci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO