Návrh sídelní struktury soudobého města v historickém kontextu.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem udržitelné sídelní struktury v Náměšti nad Oslavou. Konkrétně v její jihovýchodní části, mezi rybníkem Rathan a přehradou Vícenický žleb. Jedná se urbanistickou studii, která se snaží najít vhodné prostorové řešení pro oblast města za železnicí. Mezi významné faktory ovlivňující návrh, patří napojení území na komunikační síť města a rozbití bariéry, kterou utváří železniční trať. Dalšími faktory jsou svažitost terénu a silný přírodní i historický charakter místa. Koncept tvorby je založen na vnímání čtvrti za železnicí, jako samostatné části města, kterou je nutno napojit na stávající strukturu. Pojetí území využívá historického odkazu stezky, která kopíruje osu spojující zámek, sousoší sv. Trojice na náměstí a kříž na horizontu lesa v řešeném území. Důležité je podpoření přírodního charakteru a tím i génia loci celého města. Návrh klade důraz na efektivnost zastavění území, dopravní napojení, měřítko města, prostupnost území, důležitost pohybu pěších a prolomení monofunkce staré čtvrti, vytvořením centrálního veřejného prostoru. Důležité je také umístění dominant, které ovlivní místní i dálkové pohledy na město.
This diploma thesis is focused on project of sustainable urban structure in Náměšť nad Oslavou. Specifically, in southeast area of the city between pond Rathan and dam Vícenický žleb. This urban-planning study endeavours to create a suitable structure for city area behind railways. There are relevant factors which influence the proposal, such as connection of the parcel to traffic network of the city and breaking down barrier of the railway. Other factors are slope of the terrain and significant nature and historical character of the city. The concept is based on perception of the city area behind the railway, as separated district of the city which must be connected to current structure. Conception of the area uses historical legacy of path. This path copy axis, which connects castle, statue on main historical square and Cristian cross on forest horizon in designed area. It is important to support natural character and genius loci of the whole city. The urban study emphasizes the effectivity of the land use, traffic connection, scale of the city, permeability of the new designed area, importance of pedestrian’s movement and cancelation of residential monofunction by creating of central public space. Placement of dominants is important due to view of the city.
Description
Citation
SKOUPILOVÁ, M. Návrh sídelní struktury soudobého města v historickém kontextu. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing. arch. Milan Košař - předseda, doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. - tajemník, Akad. Ing. arch. Jan Velek - člen, doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc. - člen, doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Studentka úvodem prezentovala svůj projekt Návrh sídelní struktury soudobého města v historickém kontextu. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka reagovala na dotazy a připomínky oponenta: Je nutné překonávat železnici nadjezdem? Jaké jsou důvody excentricity a perifernosti umístění bytových domů? Který z navržených veřejných prostorů považujete za nejlépe zvládnutý? Řešila by jste po zkušenosti s prací něco jinak? Práce byla komisí přijata bez výhrad a dotazů a velice kladně hodnocena. Studentka s dokonalým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagovala i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO