Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Hlavním tématem diplomové práce je návrh nového římskokatolického kostela a fary uvnitř zástavby panelového sídliště v Nové Líšni v Brně. Vzhledem k tomu, že do této čtvrti přišli v-roce 1990 salesiáni, kteří se zaměřují na praci s dětmi a mládeží vznikla potřeba výstavby – kostela a salesiánského střediska mládeže. Návrh se opírá o analýzy urbanistického kontextu. Kostel obklopen panelovými domy v blízkosti školy, polikliniky, obchodního centra a salesiánského střediska mládeže ve svažitém terénu s výhledem na jih s dominantou Pálavských vrchů. Architektura kostela vede dialog se stávající stavbou, ale má prvek odlišností. Duchovní centrum s kostelem je soustavo 2 budov. Kostel a fara se skládají z nadzemních podlaží 1.NP a 2.NP. Konstrukci stavby kostela tvoří prostorové nosné železobetonové monolitické konzolové sloupy a vazníky.
The main theme of the diploma is the design of a new Roman Catholic church and parish within the framework of the construction of a panel residential complex in Nový Líšeň in Brno. Due to the fact that Salesian children and youth workers came to the area in 1990, it became necessary to build a church and a Salesian youth center. This proposal is based on an analysis of the urban context. The church is surrounded by prefabricated houses next to a school, a health clinic, a shopping center, and a Salesian youth center in a gently sloping area facing south with the dominant Palava hills.
Description
Citation
SIMONOVA, H. Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing. arch. Petr Todorov - předseda, doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. - místopředseda, Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. - tajemník, Ing. Jan Tichý - člen, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Studentka představila téma diplomového projektu, jímž je architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánů v Brně-Líšni (druhá etapa), poutavě, živě a s výbornou obeznámeností se sledovanou problematikou. Přehledně objasnil ideová východiska svého návrhu rezonující s poselstvím Salesiánů Dona Bosca. Následně přistoupila k prezentaci širších územních vztahů, které podrobila důsledné analýze, a celkového řešení navržených objektů. Popsala limitující působnost okolní zástavby a dopravního řešení, stejně jako přednosti lokality spočívající zejména v množství zeleně a ve výhledech na Hády i na Pálavu. Prezentace doplněná historickým exkurzem o působení salesiánů v Čechách byla přesvědčivá, studentka prokázala, že do tématu důkladně pronikla z hlediska konceptu i z hlediska konstrukce. Prezentace byla přesvědčivá, studentka prokázala, že do tématu důkladně pronikla z hlediska konceptu i z hlediska konstrukce. Přiblížila celkové pojetí konfigurace objektů a záměrně asketické řešení interiéru. Na připomínky uvedené v oponentském posudku týkající se akustiky, konstrukce světlíku, zvonice, ovládání zvonů a jejich kontroly, bezbariérovosti a požární bezpečnosti včetně únikových zón studentka reagovala s argumentační jistotou. V rámci rozpravy nad výkresovou dokumentací vyvstala otázka řešení zelené střechy a její údržby. Členové komise se shodli, že střecha by měla být pochozí; v opačném případě by měla být lépe zabezpečena proti vstupu (v této souvislosti byla otevřena také otázka ekonomické náročnosti projektu). Dále byl vznesen dotaz na orientaci objektu jih – sever a na celkové kompoziční řešení. Členové komise ocenili uplatnění věže, která by však zasloužila monumentálnější měřítko (výškově by měla přesahovat okolní panelovou zástavbu). Veřejný prostor by měl být lépe dopracován – zejména co do návaznosti jednotlivých provozů. Dále byla probírána následující témata: důvod zobrazení schématu vzduchotechniky a vytápění v axonometrii; problematické umístění retenční nádrže v takřka nejvyšším místě pozemku; dispozice bytů (nevhodné umístění koupelny). Členové komise se nicméně shodli, že se jedná o koncepčně promyšlený projekt. K jejich připomínkám se studentka vyjádřila uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO