Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem diplomové práce je zpracování návrhu novostavby sakrálního objektu v Brně-Líšni. Objekt kostela je doplněn o duchovní centrum se zázemím. Kostel má sloužit nejen současné komunitě Salesiánů, ale být otevřený i pro širší okruh věřících i veřejnost. Jedná se o mírně svažitou parcelu ve středu panelové zástavby mezi objektem polikliniky a budovou Salesiánského střediska mládeže (=Salesko). Salesko je nezisková organizace, jejímž posláním je doprovázet především děti a mládež na jejich cestě k dospělosti a přispívat k jejich fyzickému, duševnímu, duchovnímu rozvoji. Středisko staví na preventivním pedagogickém systému Dona Bosca, italského zakladatele salesiánů. Idea vychází z hlavní podstaty Salesiánů - domov, rodinné zázemí, komunita. Návrh zpracovává několik vzájemně propojených provozů v jeden ucelený celek se společným vstupním atriem. Půdorysně objekty napodobují písmeno U, což značí otevřenost pro okolní svět, zároveň zajišťují určité zázemí a pocit bezpečí. Objekty jsou jednopodlažní, pouze samotný liturgický prostor tvořený kruhovým půdorysem tvoří se zvonicí výškovou dominantu. Součástí návrhu je řešení parkovacích stání i volných venkovních ploch. Z urbanistického hlediska je dán důraz na pěší dostupnost, zároveň je zajištěn bezbariérový přístup a užívání stavby.
The topic of the diploma thesis is the elaboration of the design of a new sacral building in Brno-Líšeň. The church building is complemented by a spiritual center with facilities. The church is to serve not only the contemporary Salesian community, but also to be open to a wider circle of believers. It is a slightly sloping plot in the middle of a panel building between the polyclinic building and the building of the Salesian Youth Center (= Salesko). Salesko is a non-profit organization whose mission is to accompany children and young people on their journey to adulthood and contribute to their physical, mental and spiritual development. The center builds on the preventive pedagogical system of Don Bosco, the founder of the Salesians. The idea is based on the main essence of the Salesians - home, family background, community. The design processes several interconnected operations into one complete unit with a common entrance atrium. The floor plan of the objects imitates the letter U, which means openness to the surrounding world, while also providing a certain background - safety. The buildings are single-storey, only the liturgical space itself, formed by a circular floor plan, forms a dominant dominant with a bell tower. Part of the design is the solution of parking spaces and free outdoor areas. From the urban point of view, emphasis is placed on walking accessibility, at the same time barrier-free access and use of the building is ensured.
Description
Citation
PROKOPOVÁ, K. Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing. arch. Petr Todorov - předseda, doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. - místopředseda, Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. - tajemník, Ing. Jan Tichý - člen, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Studentka představila téma diplomového projektu, jímž je architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánů v Brně-Líšni (druhá etapa), poutavě, živě a s výbornou obeznámeností se sledovanou problematikou. Přehledně objasnil ideová východiska svého návrhu rezonující s poselstvím Salesiánů Dona Bosca. Následně přistoupila k prezentaci širších územních vztahů, které podrobila důsledné analýze, a celkového řešení navržených objektů. Popsala limitující působnost okolní zástavby a dopravního řešení, stejně jako přednosti lokality spočívající zejména v množství zeleně a ve výhledech na Hády i na Pálavu. Prezentace byla přesvědčivá, studentka prokázala, že do tématu důkladně pronikla z hlediska konceptu i z hlediska konstrukce. Přiblížila celkové pojetí konfigurace objektů a volbu půdorysu ve tvaru písmene U a představila rovněž podíl vizuálního umění na jejich dotvoření. Na připomínky uvedené v oponentském posudku týkající se založení a následné realizace lodi kostela, akustiky, vytápění a větrání a bezbariérovosti studentka reagovala s argumentační jistotou. V rámci rozpravy nad výkresovou dokumentací vyvstala otázka situování vstupu do pomocných místností a umístění vnitřního atria se zimní zahradou. Dále bylo otevřeno téma osvětlení učeben, které studentka řeší světlovody a které bylo shledáno jako ne příliš šťastné, a uplatnění hliníkových lamel, jež se v projektu jeví jako poněkud redundantní. V diskusi nad konceptem se členové komise dotkli řešení věže, jejího prosklení a její funkce. Dále byly probírány následující otázky: parkování, obklad sloupů (stěrka), odvodnění střechy, aktivní dům (veřejné zakázky by měly ukazovat, jak pracovat s energií a se zdroji), přístup na střechu a způsob izolace. Studentka projevila fatální neznalost tématu hospodaření s dešťovou vodou. K ostatním připomínkám členů komise se však vyjádřila adekvátně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO