Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Hlavním zadáním diplomové práce je vytvoření architektonické studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského v Brně – Líšni. Salesianská kongregace a následně I celý komplex střediska se do městské čtvrti Brno-Líšeň dostaly pomoci nadačního fondu pro mládež, který v roce 1998 zahajil jeho vystavbu. Kongregace se zaměřuje na metody výchovy mládeže Dona Bosca, otce a učitele mládeže, první hlavy Salesiánů Dona Bosca. Vytvoření kostela je velice žadoucím krokem pro Salesiánské středisko, jelikož v současné době jsou mše slavené ve stávajícím objektu v tělocvičně, kde není vše potřebné k uskutečnění daného děje. Kostel má být navržen v blizkosti stávajícího Salesianského centra a má být přístupný pro širokou veřejnost. Architektonická studie zahrnuje vypracování objektu kostela, farní budovy a okolí. Tvar a vzhled komplexu šetrně zapadají do současného okolí a reagují na jeho celkovou strukturu. Objekt je navržen ze dvou hmot propojených horizontální komunikaci, střed objektu je tvořen polootevřeným takzvaným náměstím. Prvním objektem je kostel s kapacitou kolmem dvouset navštěvníků, druhým objektem je fara, která plní funkci administrativní části, s multifunkčním prostorem pro výstavy, ubytovacími jednotkami a kancelářemi pro členy kongregace.
The main task of diploma is creating a sacral object and community centre of Salesians in Brno-Líšeň. A construction of the Salesian complex started in 1998. As a result, the whole complex of institution got to the district of Brno-Lisen with the help of the endowment fund for youth. The Congregation focuses on the methods of educating the youth of Don Bosco, the father and teacher of the youth, the first head of the Salesian. The creation of a church is a very desirable step for the Salesian Center, because Masses are currently being celebrated in the existing building in the gym, where not everything is needed to carry out of the event. The church should be developed in the vicinity of Salesian centre and has to be available for a wide range of societies. The architectural project includes the designing of church, parish building and enviroment. The form and view of the complex suit to this environmental area and react on its entire structure. The object consists of two forms, which are connected by the horizontal communication. In the middle of the Salesian complex, there is a semi-open area. The first object is a church with a capacity of approximately 200 hundred visitors, the second object is a parish building, which perform the functions of administration with multifunction space for the exhibitions, aparmtments and offices for its employees.
Description
Citation
LYZHANOV, I. Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing. arch. Petr Todorov - předseda, doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. - místopředseda, Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. - tajemník, Ing. Jan Tichý - člen, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Student představil téma diplomového projektu, jímž je architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánů v Brně-Líšni (druhá etapa), poutavě, živě a s výbornou obeznámeností se sledovanou problematikou. Přehledně objasnil ideová východiska svého návrhu rezonující s poselstvím Salesiánů Dona Bosca. Následně přistoupil k prezentaci širších územních vztahů, které podrobil důsledné analýze, a celkového řešení navržených objektů. Popsal limitující působnost okolní zástavby a dopravního řešení, stejně jako přednosti lokality spočívající zejména v množství zeleně a ve výhledech na Hády i na Pálavu. Prezentace byla přesvědčivá, student prokázal, že do tématu důkladně pronikl z hlediska konceptu i z hlediska konstrukce. Vysvětlil celkové pojetí a motivaci k integrování zvonice do hlavního sakrálního objektu a představil rovněž podíl vizuálního umění na jeho dotvoření. Na připomínky uvedené v oponentském posudku týkající se konstrukčního systému kostela a jeho založení ve vztahu k předpokládané kvalitě podloží, principu fungování zvonů a způsobu jejich instalace na fasádě a větrání a prosvětlení student reagoval s argumentační jistotou. V rámci rozpravy nad výkresovou dokumentací vyvstala otázka, zda se lépe řeší čtvercový nebo obdélný prostor. Následně se rozvinula debata nad tezemi druhého vatikánského koncilu a jejich dopadem na řešení liturgického prostoru. Připomínky členů komise dále směřovaly k osvětlení obytných prostorů a k objemovému konceptu, který na první pohled neprozrazuje, že se jedná o sakrální objekt (chybí archetypální znak v podobě věže) – oproti interiéru, jenž má kontemplativní vyznění a jasně deklaruje svou funkci. Hmotový koncept i materiálové řešení fasády (CETRIS desky) se členům komise jevily jako značně problematické. Dotazy na bezbariérovost, odvod vody ze střech a akustiku však student zodpověděl odpovídajícím způsobem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO